Oczami Japończyka

Gospodarka - priorytety.

czwartek, 05 grudnia 2013

Dług publiczny Japonii stanowi obecnie ponad 200% rocznego PKB tego kraju. Grecja znalazła się w stanie zapaści finansowej w momencie, gdy jej dług sięgnął niecałych 160% PKB. Japonia, wydawałoby się przecież, że w znacznie gorszej sytuacji – daleka jest od takiego stanu. Co więcej, oprocentowanie japońskich obligacji należy do najniższych na świecie. Dlaczego? Przecież zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i mikroekonomią, wydawałoby się, że dług to dług i tak samo powinien obciążać gospodarkę.

Różnica pomiędzy długiem Grecji a Japonii dotyczy następujących kwestii:

(1)   Od kogo dany rząd pożyczył pieniądze?

Rząd Japonii pożycza pieniądze od Japończyków, rząd Grecji – od każdego chętnego, głównie od bogatych krajów „starej” Unii Europejskiej.

(2)   W jakiej walucie pożyczane są pieniądze?

Japońskie pożyczki denominowane są w walucie narodowej – japońskich jenach. Grecja po przyjęciu euro, zapożycza się we wspólnej walucie. A warto cały czas mieć świadomość, że euro jest dla państw unii walutowej, a szczególnie dla państw słabszych gospodarczo, jakby walutą obcą, gdyż nie mają one żadnego wpływu na jej kurs, ani prawa jej druku.

(3)   Na co wydano pożyczone pieniądze?

Japonia, zgodnie z nową polityką gospodarczą (Abenomics) przeznacza uzyskane środki na wzmocnienie zdolności zasilania kraju, czyli w uproszczeniu na rozwój przemysłu. Grecja z długu finansowała wypłaty pensji, emerytur, a te przeznaczano za zakup towarów importowanych. Co pogrążyło i tak już słaby przemysł krajowy.

(4)   Jak kształtuje się bilans na rachunku obrotów bieżących?

Rachunek obrotów bieżących – to krótko mówiąc bilans płatności kraju, czyli różnica zagranicznych transferów pieniężnych.  O ile Japonia jest krajem stale wypracowującym nadwyżkę, to Grecja – deficyt, pieniądze cały czas wypływają z rynku greckiego.

(5)   Jaka jest międzynarodowa pozycja inwestycyjna danego kraju?

Japonia jest krajem posiadającym aktywa zagraniczne netto, czyli więcej pieniędzy pożycza innym krajom, niż od nich. A Grecja wręcz przeciwnie – ma pasywa zagraniczne netto (dług), czyli jest pożyczkobiorcą.

Robiąc to zestawienie, bynajmniej nie chcę pokazać, że sytuacja gospodarcza Japonii jest kwitnąca – bo nie jest. Japonia ma problemy gospodarcze niezależnie od swojej bazy ekonomicznej.

Z porównania Grecji z Japonią, warto wyciągnąć jeden, kluczowy wniosek, iż to co najgroźniejsze w długu – to nie jest jego wielkość! A niestety, do tej pory (przed Abenomics) populistyczne media straszyły Japończyków właśnie wielkością tego długu, dlatego przez lata kraj nie był w stanie rozwiązać problemu deflacji.

Prawdziwą tragedią dla społeczeństwa greckiego stała się sytuacja, jaka nastąpiła po przyjęciu przez ten kraj wspólnej waluty – euro. Powstał swoisty raj dla importerów: otworzył się worek z kredytami, a brak wahań kursów walutowych gwarantował pewność transakcji – koszty importu nie wzrastały. Z drugiej strony, krajowe przedsiębiorstwa nie były w stanie wygrać konkurencji cenowej z wysokowydajnym przemysłem krajów rozwiniętych i bankrutowały. Grecja niestety nie wykorzystała udzielonych pożyczek na zwiększenie własnej zdolności zasilania (wzrost produktywności). Tylko za pożyczone z zagranicy pieniądze… kupowała zagraniczne towary. Warto w tym momencie, zamiast obarczać winą podobno leniwe, greckie społeczeństwo, zastanowić się, czy same mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej, a w szczególności wspólnej waluty, nie generują takich efektów gospodarczych. Tym bardziej, że po Grecji finansowo upadła Hiszpania, Portugalia, Irlandia… itd. Wszystkie te kraje wypracowywały deficyt obrotów na swoim rachunku bieżącym i rozszerzały poziom swojego zadłużenia zagranicznego. Dlatego kryzys finansowy był w ich przypadku po prostu nieunikniony.

Warto jednocześnie zauważyć, że zarówno Hiszpania jak i Irlandia przed kryzysem finansowym, wypracowywały nadwyżkę budżetową! Co więcej, zanim Islandia wpadła w kryzys, przez cztery lata z rzędu, budżet rządu notował nadwyżki. Co za ironia: budżety w tych krajach były zdrowe! A mimo to się załamały. W przypadku Islandii, kraj pogrążyły prywatne instytucje finansowe, pożyczając i spekulując w walutach obcych. Wystarczyło, że Lehman Brothers ogłosił bankructwo, a korona Islandii drastycznie spadła na wartości. Spadek był tak znaczący, że praktycznie uniemożliwiał spłatę zadłużenia zagranicznego. Po znacjonalizowaniu przez rząd prywatnych instytucji finansowych, dług ten „przejęło” państwo i przygniecione wielkością deficytu, wpadło w stan ostrego kryzysu finansowego.

Historie tych państw mają jeden wspólny mianownik: o niebezpieczeństwie nie świadczy sama wielkość deficytu budżetowego, ale przede wszystkim to, w jakiej walucie ten deficyt się liczy. Znacznie ma kwota długu w obcych walutach zaciągnięta nie tylko przez rząd, ale również przez sektor prywatny. Oczywiście od bilansu płatności całego kraju zależy, czy w przyszłości ten dług będzie mógł być spłacony. A deficyt na rachunku bieżącym, niestety nie wróży krajowi zasobnej przyszłości…

Zasadniczo można przyjąć, że kraj zadłużony wyłącznie w swojej walucie narodowej nie jest zagrożony zapaścią finansową. Ponieważ w ostateczności, może tę walutę nawet wydrukować. Warto zwrócić uwagę, że większość krajów, które zagrożone są bankructwem, posiada dług w walucie obcej (przez taką rozumiem także euro), którego nie jest w stanie spłacić. Oczywiście, zapaść finansowa może także i zdarzyć się w kraju, w którym rząd pożyczył pieniądze we własnej walucie. A to za sprawa inflacji. W 1946 r., zaraz po zakończeniu II Wojny Światowej, Japonia wprowadziła „blokadę depozytów”, co de facto oznaczało zapaść finansową, w celu powstrzymania nadmiernej inflacji. Inflacja ta wzrastała wskutek olbrzymiej luki podażowej, jaka pojawiła się w gospodarce Japonii tuż po wojnie. Była one efektem zniszczeń wojennych, przez które krajowa zdolność zasilania Japonii została wręcz zdewastowana. Warto stąd nauczyć się jednej prawidłowości: skrajną inflację waluty narodowej powoduje brak krajowej zdolności zasilania. Prawidłowość ta działa także w drugą stronę: jeżeli popyt rynku wewnętrznego jest w stanie zaspokoić produkcja krajowa, to niezależnie od innych czynników (np. poziomu zadłużenia), krajowi nie musi grozić wysoka inflacja. Podsumowując: dopóty popyt krajowy może być zaspokojony przez krajową zdolność zasilania, to upadek finansowy takiego kraju jest mało prawdopodobny, o ile jego zadłużenie denominowane jest w walucie narodowej.

Dlatego, tym, co tak naprawdę powinno martwić Polaków jest ta część zadłużenia, która jest denominowana w walutach obcych. Dług zaciągnięty w walucie narodowej, nie stanowi niebezpieczeństwa dla finansów kraju, o ile choćby pośrednio służy rozwojowi krajowego przemysłu (zdolności zasilania). Co więcej, w sytuacji bardzo niskiego poziomu inflacji, racjonalna polityka rządu powinna stymulować gospodarkę narodową poprzez pożyczanie pieniędzy od społeczeństwa, a dalej ponownie wprowadzanie ich do dochodu narodowego. Oczywiście katastrofą jest sytuacja, gdy pieniądze te wypływają z kraju, bo wtedy stymulują gospodarki… innych państw. Mówiąc krótko: powinniśmy dbać o gospodarkę narodową.

Problem z zadłużeniem rządu polskiego, a właściwie częścią zagraniczną tego zadłużenia polega na tym, że przy stałym, wieloletnim deficycie obrotów bieżących w przyszłości po prostu nie będzie z czego oddać tych pieniędzy. Dlatego podstawowym zadaniem obecnego rządu, nie powinny być sztuczki księgowe, mające na celu przykrycie całkowitego polskiego zadłużenia, a praca nad tym, jak osiągnąć rzeczywiste zmniejszenie poziomu zadłużenia zagranicznego netto i deficytu na rachunku bieżącym. Czyli po prostu opracowanie strategii:

 - jak oddać pieniądze pożyczone do tego momentu z zagranicy ;

- i co zrobić, aby w przyszłości nie było potrzeby pożyczania pieniędzy z zagranicy;

Przy okazji warto pamiętać, że każdy import towarów i usług, jest równoznaczny z faktem wypływania pieniędzy z kraju. Czyjś wydatek – to dla drugiej strony dochód! A więc, kupując towary zagraniczne, przyczyniamy się do zmniejszenia własnego dochodu narodowego i poziomu oszczędności krajowych. Wobec tego, w sytuacji braku pieniędzy na rynku wewnętrznym, nie dziwmy się, że rząd ratuje budżet pożyczkami z zagranicy. Co tylko odracza nieunikniona katastrofę…

 wtorek, 03 grudnia 2013

Pieniądze krążą po świecie. Cz. 2.

Transakcje pieniężne na całym świecie bilansują się, czyli całkowite saldo obrotów równa się zero.

Czyli jeżeli od całkowitej sumy dochodów Twoich i  „reszty świata” odejmiemy sumę Twoich wydatków i wydatków całego świata, to bilans wyjdzie na zero.

Analogicznie: jeżeli sumaryczną wartość zadłużenia Twojego i „reszty  świata” odejmiemy od kwoty oszczędności jakie są w posiadaniu Twoim i świata, to te wartości również się bilansują na zero.

Analizując przepływ pieniędzy warto rozróżnić dwie wartości:

- „bilans płatności” (inaczej równowaga fiskalna): to różnica pomiędzy przychodami a wydatkami;

- „aktywa finansowe netto” (majątek): to różnica pomiędzy całością zadłużenia a wielkością oszczędności;

Jak te wartości można odnieść do Polski?

Otóż sumując bilans płatności Polski i „reszty” świata - otrzymamy zero!

Podobnie zestawiając majątek, czyli aktywa (i pasywa) finansowe netto Polski, z aktywami/pasywami reszty świata, również bilans wyjdzie nam na zero!

O kondycji kraju świadczą także takie wartości jak: rachunek bieżący i aktywa zagraniczne netto. Krótko mówiąc:

- rachunek bieżący: to bilans płatności całego kraju, zarówno wydatków rządowych jak i sektora prywatnego;

- aktywa zagraniczne netto: oznaczają wartość finansową (majątek) całego kraju, (rządu wraz z sektorem prywatnym), posiadanym/zdeponowanym za granicą. Polska niestety posiada raczej pasywa zagraniczne netto.

Jeżeli dodamy wartość na rachunku bieżącym Polski do wartości „reszty świata”, to otrzymamy… plus/minus… zero!

Dalej, również suma aktywów zagranicznych netto Polski i reszty świata także da nam na kocu zero (bilansuje się).

Można to wyrazić innymi słowami: rachunek bieżący (saldo budżetowe) całego świata wynosi zero. Aktywa zagraniczne netto całego świata wynoszą zero.

Bilans całego świata wychodzi na zero i wartość aktywów netto na całym świecie także jest równa zero. Co z tego wynika? Otóż wyraźna staje się pewna prawda: aby istniały kraje powiększające swój majątek narodowy, stale wypracowujące dodatni bilans (np. Niemcy), muszą jednocześnie istnieć kraje o stałym deficycie aktywów (np. Grecja). Gospodarka światowa nie jest magiczną sceną dla iluzjonisty, który w cudowny sposób wyczarowuje królika z pustego kapelusza. Z pustego, to i Salomon nie naleje… Nadwyżka na rachunku bieżącym danego kraju nie powstaje z próżni. Zawsze, koniecznie, jednocześnie, musi istnieć kraj, który „wypracowuje” deficyt na swoim rachunku bieżącym. Jeden naród stale bogaci się, kosztem ubożenia drugiego społeczeństwa.

Dług jednego podmiotu jest zawsze majątkiem finansowym kogoś innego. Dług nie będący jednocześnie niczyim majątkiem – nie istnieje. Dlatego tak znienawidzony dług rządu, tak naprawdę jest jednocześnie majątkiem finansowym kogoś innego. Wzrost poziomu zadłużenia rządu niesie za sobą wzrost finansowych aktywów (majątku) podmiotu pozarządowego. Przez „podmiot pozarządowy” należy tu rozumieć zwykle sektor prywatny, czyli przedsiębiorstwa i osoby prywatne, niestety również zagraniczne.

Pozwolę sobie na dygresję: nieco innego rodzaju przykładem takiej zależności są, albo raczej były - OFE: wraz ze wzrastającym zadłużeniem rządu, rósł majątek zgromadzony na indywidualnych kontach prywatnych osób. Gdyby nie dziwne transfery za zarządzanie, bilans wyniósłby zero.

Z takiej perspektywy zadłużenie rządu nie wygląda już tak traumatycznie. Ale uwaga! Aby dług rządu stał się majątkiem społeczeństwa tego kraju, musi być spełniony jeden, podstawowy warunek: rząd musi zapożyczyć się we własnym kraju, u własnego społeczeństwa. Jeżeli rząd pożycza pieniądze z oszczędności innych krajów, to jego dług staje się oczywiście aktywami innego narodu. I tu jest pies pogrzebany! Właśnie na tym polega zasadnicza różnica pomiędzy sytuacją gwałtownie ubożejących Greków, a ciągle bogatych Japończyków, chociaż zadłużenie Grecji w stosunku do PKB stanowi zaledwie połowę tego w Japonii. Z ogromnym niepokojem obserwuję tendencję polskiego rządu do zadłużania się u podmiotów zagranicznych, w obcej walucie…

W przypadku Japonii, zawsze kiedy wzrasta dług rządu, rosną oszczędności w sektorze prywatnym. Ponieważ pieniądze nie wypływają z rynku wewnętrznego Japonii.

Reasumując:

- pasywa finansowe netto państwa, występują gdy aktywa finansowe rządu i sektora prywatnego, są mniejsze niż całkowita wartość zadłużenia,

- aktywa finansowe netto, to sytuacja gdy różnica pomiędzy aktywami finansowymi a całkowitym zadłużeniem ma wartość dodatnią;

W przypadku Japonii każdy wzrost poziomu zadłużenia rządu powoduje jeszcze wyższy wzrost poziomu oszczędności w sektorze prywatnym. Dzieje się tak, ponieważ przede wszystkim pieniądze te nie wypływają z rynku wewnętrznego. A „nadwyżka” pomiędzy długiem rządu, a poziomem oszczędności prywatnych (które rosną szybciej) – to właśnie aktywa zagraniczne netto.

Niestety w przypadku Polski sytuacja wygląda bardzo niepokojąco: Polska jest krajem od lat „wypracowującym” zagraniczny dług netto. To oznacza, że długu rządu jest stale więcej niż prywatnych oszczędności Polaków. Skąd polski rząd zdobywa pieniądze, skoro nie pozyskuje ich na rynku wewnętrznym? Pożycza pieniądze na „międzynarodowych rynkach finansowych”, czyli po prostu od innych krajów. Dlatego te pieniądze nie służą prostemu wzbogaceniu polskiego społeczeństwa, ale niestety stanowią prawdziwy dług krajowy. I to właśnie o tę część zadłużenia budżetowego należy się przede wszystkim martwić. Nie o „cały deficyt rządowy”, tylko właśnie o kwotę zadłużenia zagranicznego.

Kiedy analizujemy wysokość zadłużenia rządu, warto mieć świadomość, że tak naprawdę nie istnieją żadne magiczne poziomy, których nieprzekraczanie gwarantuje bezpieczeństwo gospodarcze kraju, lub powyżej których gospodarkę czeka gwarantowana katastrofa. Fakt, że deficyt budżetowy Polski narastająco nie przekroczył np. 60% wcale nie świadczy o sukcesie rządu. Z drugiej strony dług nawet powyżej 200% PKB, jak w Japonii, też nie przesądza o kłopotach finansowych. Kluczowe natomiast są trzy kwestie:

- od kogo pożyczone są pieniądze?

- w jakiej walucie pożyczono pieniądze?

- na co wydano pożyczone pieniądze?

- ponadto warto zastanowić się, dlaczego rząd musi pożyczać pieniądze z zagranicy?

Zamiast jałowych przepychanek nad wskaźnikami i liczbami, zamiast szukania winnych, opłacałoby się właśnie teraz przemyśleć strategię: jak można w Polsce zbudować strukturę gospodarczą, w której nie trzeba by było pożyczać pieniędzy z zagranicy, jak to dzieje się obecnie.

środa, 27 listopada 2013

Czyjś koszt, to dla drugiej strony dochód. Dlatego zarobek każdego z nas pochodzi z wydatków innej osoby. Aktywa finansowe jednej osoby/instytucji są jednocześnie zobowiązaniem finansowym dla kogoś innego. Warto mieć świadomość, że aktywa finansowe, nie będące jednocześnie niczyim zobowiązaniem, po prostu nie istnieją. Pieniądz cały czas krąży…

 

Dla przykładu, jeśli wydasz 1000 zł, to dokładnie o taką sumę wzrośnie dochód kogoś innego, lub kilku innych podmiotów, dając sumarycznie właśnie taką kwotę. Te 1000 zł nie zniknie ze świata,  ile oczywiście ich nie spalisz. Z punktu widzenia mikroekonomii, niestety pieniądze zniknęły z Twojego portfela, jednak patrząc na poziomie makro, po prostu przewędrowały do portfela innej osoby.

Rozważmy hipotetyczną sytuację, że na cały świat składają się tylko dwa byty: Ty i cała „reszta”. Zawsze, kiedy wydasz 1000 zł, to dochód/oszczędności całego świata „poza” Tobą wzrosną o 1000 zł. A z drugiej strony, kiedy uzyskasz dochód 1000 zł, t będzie znaczyło, że świat „poza” tobą poniósł wydatki w wysokości tego 1000 zł właśnie.

Załóżmy dalej, że na całym świecie istnieje tylko 100 000 zł. Kiedy Ty zarobisz 2000 zł i jednocześnie wydasz tylko 1000, a pozostały 1000 zaoszczędzisz, to zasoby reszty świata zmaleją do 99 000 zł. Wyobraź sobie, że tak co miesiąc oszczędzasz po 1000 zł. Wtedy po 100 miesiącach twoje oszczędności wzrosną d 100 000 zł. Jednocześnie jednak zasoby pieniężne „reszty” świata będą równe 0 zł. Ty jednak nadal chcesz oszczędzać, wtedy „reszta” świata musi jakoś zdobyć gotówkę. Albo pożyczy ją d Ciebie, albo „światowy bank centralny” dodrukuje tych pieniędzy, w celu zwiększenia ilości gotówki na świecie. Przecież banknot (pieniądz) formalnie jest długiem (pasywa) banku centralnego.

(Precyzyjnie mówiąc – banknot nie jest prawdziwym długiem, ponieważ bank centralny nie ma obowiązku jego spłaty. Jednak formalnie – banknot jest właśnie zobowiązaniem banku centralnego.)

Z powyższego eksperymentu myślowego wyraźnie widać, że wzrost czyjegoś poziomu oszczędności, skutkuje tym, że „reszta” świata ma mniej pieniędzy – musi zmniejszyć swój poziom oszczędności lub zaciągnąć dług. Logiczne? Logiczne!

A teraz podzielmy świat na dwa podmioty: rząd i wszystko poza rządem (społeczeństwo). Załóżmy, na całym świecie, ludzie oszczędzają miesięcznie po 500 zł „na głowę”. Wówczas dług rządów na całym świecie wzrasta  350 miliardów zł miesięcznie. (7,000,000,000 osób x 500 zł) Mamy wówczas sytuację, kiedy w ścisłym tego słowa znaczeniu „zadłużenie finansowe netto” rządów na całym świecie rośnie. (Zadłużenie finansowe netto, określa się jako „czysty dług”, czyli wartość długu pomniejszona ewentualne aktywa finansowe, jak akcje i depozyty. Analogicznie „aktywa finansowe netto” to wartość aktywów finansowych minus zobowiązania, czyli dług.)

Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 2010 roku, zadłużenie finansowe netto rządów na całym świecie sięgało kwoty 28,750 bilionów dolarów . Innymi słowy, oznacza to, że 28,750 bilionów dolarów znajduje się w zasobach aktywów finansowych prywatnych ludzi na całym świecie. Aktywa finansowe sektora prywatnego i finansowy dług netto rządów na całym świecie bilansują się (równają się).

Wyobraźmy sobie teraz, co takiego stałoby się, gdyby przed rządami na całym świecie postawić jedno zadanie: należy zmniejszyć dług poprzez robienie oszczędności. Ten, kto prześledził wcześniejszy eksperyment myślowy już wie, że wzrost oszczędności jednej strony oznacza, że u kogoś innego urósł dług. Rząd może oszczędzać tylko pozbawiając kogoś dochodu.

Czyli jeżeli rządy na całym świecie dążą do spłacenia swojego zadłużenia, to musi się to odbyć kosztem zmniejszenia poziomu oszczędności, bądź nawet zwiększenia poziomu zadłużenia, sektora prywatnego - ludzi. Podkreślam, jeżeli obowiązkiem rządu staje się wypracowanie nadwyżki budżetowej, to oznacza dla sektora prywatnego zmniejszenie poziomu oszczędności lub wzrost zadłużenia. Tak przy okazji takie właśnie kuriozalne zapisy istnieją w konstytucji Singapuru i w Niemczech. Co gorsza Niemcy wezwały inne kraje Unii Europejskiej do wpisania w swoje konstytucje obowiązku zrównoważenia budżetu.

Gdy faktycznie do tego dojdzie, będzie to oznaczało że, w celu zrównoważenia budżetu rządowego, całe społeczeństwo danego kraju, będzie musiało pozbywać się swoich oszczędności lub nawet zadłużać. Czyli wszyscy przeciwnicy zadłużenia rządowego, muszą zaakceptować zadłużenie własne. Gdyż aktywa finansowe sektora prywatnego i finansowy dług netto rządów na całym świecie bilansują się.

We współczesnym systemie ekonomicznym, ze stosunkowo dojrzałą gospodarką, ludzie mogą sobie pozwolić na stopniowy wzrost własnych oszczędności. A to oznacza mechanizm, w którym zawsze wzrasta dług rządu. Jeżeli natomiast absolutnie nie akceptujemy wzrostu poziomu zadłużenia rządowego, to trzeba przyjąć system, w którym to sektor prywatny nie może oszczędzać.  Coś za coś. Nie można zjeść ciastka i mieć ciastka. Alternatywą jest zbudowanie społeczeństwa wysokiego dobrobytu, jak w krajach północnej Europy (Szwecja, Norwegia). Tam nawet osoby bez jakichkolwiek oszczędności mają przez rząd zagwarantowane bezpieczeństwo.

Reasumując, zanim rozpocznie się bezwzględną krytykę deficytu budżetowego, warto najpierw przemyśleć, jakiego rodzaju społeczeństwo chcemy zbudować i jakie powinny być cele funkcjonowania państwa.

Dług, bądź deficyt fiskalny kraju sam w sobie jeszcze nie jest wielkim problemem. Jakby na to nie patrzeć, stan deficytu budżetowego jest… normalny. Raczej powinniśmy martwic się od kogo rząd pożyczył pieniądze, w jakiej walucie, i przede wszystkim - na co je wydał. Innymi słowy, naprawdę godne uwagi, bo niebezpieczne jest to, czy pieniądze, które pożyczył rząd nie wypływają z kraju?

 

czwartek, 21 listopada 2013

Deficyt budżetowy rządu jest powszechnie krytykowany, tymczasem znacznie groźniejszy jest deficyt na rachunku bieżącym, czyli różnica pomiędzy wartością produktów sprzedanych i kupionych zza granicy. I to on powinien być w centrum zainteresowania rządu, opozycji i dziennikarzy. Co więcej, istnieją sytuacje, kiedy nawet korzystne dla gospodarki narodowej jest zwiększenie deficytu budżetowego, o ile uzyskane środki służą do redukcji deficytu obrotów bieżących (eksport-import). A tymczasem opinia publiczna, pod dyktando Niemiec, przekonywana jest o bezwzględnej szkodliwości deficytu i koniec. Unia Europejska wymaga od państw członkowskich zrównoważenia budżetu, dając za przykład Niemcy, które we własnej konstytucji stworzyły zapis zabraniający wzrostu zadłużania państwa. Co gorzej Niemcy chcą wprowadzenia analogicznych zapisów w konstytucjach innych państw. Jedynie Wielka Brytania i Czechy sprzeciwiły się dyktatowi Niemiec.  Oba krajem skutecznie radzą sobie z kryzysem. Przypadek? Nie sądzę…

Rynek globalny funkcjonuje na zasadzie naczyń połączonych: w krajach notujących nadwyżki na rachunku bieżącym (eksport ˃ import), rośnie ilość pieniądza, pojawia się nadmiar oszczędności krajowych. Tymczasem w krajach mających deficyt na rachunku bieżącym (eksport ˂ import) pieniędzy brakuje. Globalizacja umożliwia przepływ kapitału, jedni zarabiają, a u innych zadłużenie zagraniczne rośnie… „Niewidzialna ręka rynku” pełni funkcję regulatora. Tylko, czy te regulacje są dla wszystkich korzystne?

„Bezpieczny” sposób zadłużania państwa ma miejsce wtedy, gdy rząd pożycza pieniądze z zasobów krajowych. Jednak jest to możliwe tylko wówczas, gdy poziom krajowych oszczędności jest wystarczająco wysoki. Jeżeli pieniędzy brakuje, jak to się działo np. w Grecji, to nie ma innego wyjścia, jak pożyczyć je z zagranicy. Niestety jest to strategia niebezpieczna dla kraju. Dlatego rząd powinien przede wszystkim dbać o wystarczający poziom oszczędności krajowych. A ten wzrasta, gdy … wzrasta dochód narodowy.

Czy można w Polsce znacząco zwiększyć dochód narodowy? Niestety w krajach o wysokim poziomie bezrobocia, ani dochód narodowy, ani poziom krajowych oszczędności - nie wzrasta. W tej sytuacji rząd, który umywa ręce od odpowiedzialności za sytuację na rynku pracy i ślepo wierzy w samoistne „wolnorynkowe” regulacje jest skrajnie nieodpowiedzialny. A jego strategia niestety jest bardzo niebezpieczna dla całego państwa.

Warto pamiętać, że sytuacja odwrotna - nadmierny poziom oszczędności krajowych - jest także niekorzystna dla gospodarki krajowej. Jeżeli, ani przedsiębiorstwa, ani gospodarstwa domowe nie inwestują i ograniczają konsumpcję, tak jak dzieje się właśnie w Japonii, to gospodarka wpada w spiralę deflacji. W kraju gromadzą się nadwyżki pieniądza. Jedyne co można z nimi zrobić, to zainwestować za granicą. Zachodzi tzw. eksport kapitału, właśnie do krajów borykających się z deficytem na rynku pieniężnym.

Podsumowując: zadłużenie rządu samo w sobie nie jest problemem, o ile jest to zadłużenie wewnątrzkrajowe i o ile – co najważniejsze – pozyskane pieniądze wydawane są racjonalnie.

Rząd niestety może te pieniądze po prostu zmarnować, wykorzystując je wyłącznie do zwiększenia popytu na konsumpcję dóbr importowanych, jak to właśnie czyniła Grecja.

Może także zainwestować je w celu zwiększenia poziomu krajowego „zasilania”, czyli np. w takie inwestycje kapitałowe, które zaowocują rozwojem nauki, techniki, krajowego przemysłu.

Czyli zadłużanie – TAK – ale z sensem!

Import, pogarszający saldo na rachunku bieżącym, jest we współczesnym świecie zjawiskiem powszechnym i nieuniknionym. Tymczasem warto mieć świadomość, że istnieją dwie podstawowe strategie importowe:

  1. Importowi podlegają produkty, których w żaden sposób nie można pozyskać na rynku wewnętrznym, np. kopaliny, surowce energetyczne.
  2. Importowane są towary, które można wyprodukować na rynku krajowym, niemniej te „z zagranicy” są tańsze, dlatego wypierają krajowe.

Chyba nie muszę przekonywać, która strategia przeważa w krajach bogatych, a którą radośnie zniszczyły własny przemysł kraje obecnie zagrożone bankructwem…

Czyli import - TAK – ale z sensem!

Nie jestem zwolennikiem beztroskiego zadłużania kraju. Niemniej dopuszczam sytuację, kiedy warto pożyczyć pieniądze z zagranicy, aby użyć ich do zwiększenia krajowego potencjału zasilania: produkcji i usług. Warto pamiętać, że kurs danej waluty na rynkach międzynarodowych, w dużej mierze zależy właśnie od zdolności zasilania w danym kraju. Nawet jeżeli znacznie zadłużymy budżet państwa, ale pieniądze te przyczynią się do rozwoju gospodarki krajowej, to wzrośnie „poziom zaufania rynków międzynarodowych”. W konsekwencji zmniejszy się potencjalne ryzyko niewypłacalności kraju. Dlatego wszelkie wydatki rządowe (inwestycje publiczne) powinny dawać pracę firmom krajowym, a nie jeszcze przyczyniać się do wzrostu deficytu na rachunku bieżącym!piątek, 15 listopada 2013

Rząd decydując o zmianach funkcjonowania OFE, dokonuje dwóch posunięć:

- po pierwsze wywłaszcza część obywateli z posiadanego majątku, na rzecz innych grup społecznych;

- po drugie, zabraniając OFE inwestowania w obligacje na przyszłość, aktywnie kreuje trend wzrostu poziomu zadłużenia zagranicznego Polski.

Jeśli pieniądze na zakup obligacji rządowych pochodzą z oszczędności społeczeństwa, to po nastaniu pory wykupu tych obligacji, pieniądze te wracają z powrotem do obywateli i w sposób ciągły zasilają rynek krajowy. Zasadnicza różnica pojawia się wtedy, gdy kupno obligacji jest finansowane z oszczędności innych krajów. „Zarobek” z tych obligacji transferowany jest wówczas do innego narodu. Co więcej, państwo sprzedające swoje obligacje na „zagranicznych rynkach finansowych” narażone jest na spekulacje i poważnie zagrożone bankructwem – przykładem są kraje południa Europy. Dlatego OFE jako wewnątrz-krajowy inwestor, kupujący obligacje rządowe, wydaje się być bezpiecznym i bardzo pożądanym podmiotem. Oczywiście zasadność pobierania wielkich opłat za zarządzanie jest zupełnie inną kwestią.

Dlaczego zakup obligacji przez OFE był taki bezpieczny dla kraju? Ano dlatego, że w sytuacji podbramkowej, ratując kraj przed niewypłacalnością, państwo chcąc zdobyć fundusze na wykup obligacji, może po prostu wydrukować pieniądze. Przecież OFE kupowało obligacje denominowane w złotych polskich. Warto mieć świadomość, że taki „dodruk” pieniędzy jest posunięciem, na którym solidarnie traci całe społeczeństwo, gdyż automatycznie może spowodować znaczny ich spadek wartości waluty. Dlatego takie posunięcia są zarezerwowane dla sytuacji naprawdę wyjątkowej…

W Polsce, żadna sytuacja wyjątkowa, miejsca ostatnio nie miała. Katastrofalny stan budżetu państwa jest po prostu konsekwencją nieporadnego sposobu zarządzania krajem, gospodarką narodową. Rozumiem, że brakuje pieniędzy. W takim przypadku, jakiekolwiek obciążenia powinny być równomiernie rozłożone na całe społeczeństwo. A tymczasem rząd polski chce przeprowadzić posunięcie naprawdę bez precedensu: po prostu wywłaszczyć niewielką część społeczeństwa z posiadanego majątku. I tymi pieniędzmi tymczasowo załatać dziurę budżetową. Czy w Polsce obywatele są równi wobec prawa? Czy państwo jednakowo traktuje wszystkich Polaków? Sam premier Tusk przecież kiedyś walczył w imię „Solidarności”…

Jeszcze bardziej kuriozalny, wydaje się forsowany zapis, zabraniający krajowym OFE zakupu obligacji. Wobec tego, kto zadaniem rządu jest najbardziej pożądanym podmiotem kupującym obligacje krajowe, skoro nie własne społeczeństwo?

Kiedy „normalny” rząd pożycza pieniądze z zagranicy? Dopiero wtedy, gdy nie jest w stanie zebrać niezbędnej kwoty na rynku krajowym, czyli np. w sytuacji gdy poziom oszczędności społeczeństwa jest zbyt niski. A tymczasem polski rząd zabrania kupowania polskich obligacji za środki będące własnością Polaków! Do czego to doprowadzi? Komu będą sprzedawane polskie obligacje?

Pisałem poprzednio, że wielkość pożyczek rządowych sama w sobie nie wyznacznikiem wielkości problemu z tym długiem. Prawdziwe niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdy rząd zadłuża się „za granicą” i w obcej walucie. Obserwując posunięcia rządu polskiego wobec OFE, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że rząd realizuje jakąś samobójczą strategię: czyżby aktywnie dążył do zwiększenia puli zadłużenia zagranicznego?piątek, 08 listopada 2013

Aby oszacować prawdziwy problem z długiem budżetowym, należy zadać trzy podstawowe pytania:

1.  Od kogo rząd pożyczył pieniądze?

2. W jakiej walucie rząd pożyczył pieniądze?

3. Na co rząd wydał pożyczone pieniądze?

Jak to wygląda w Polsce? Niestety dług budżetowy rządu polskiego jest w dużej części finansowany przez instytucje międzynarodowe. Sytuacja ta nawet zaniepokoiła Komisję Europejską, która ostrzegła rząd, iż taka struktura długu wystawia kraj na niebezpieczeństwo spekulacji ze strony „międzynarodowych rynków finansowych”.  Innymi słowy siedzimy na minie, która nie wiadomo kiedy wybuchnie…  A na co przeznaczane są pieniądze? Na bieżącą konsumpcję? Czy na stymulowanie wzrostu gospodarczego, rozwój przemysłu, który pozwoliłoby w przyszłości na spłacenie tego długu? … Pozwolę sobie nawet nie odpowiadać na to pytanie. W tej perspektywie, nawet niskie oprocentowanie tego długu, czym chwali się minister Rostowski wydaje się sprawą prawdziwie drugorzędną.

Różnice pomiędzy długiem Polski, Grecji a Japonii są ogromne i bynajmniej nie dotyczą przede wszystkim wielkości kwoty tego zadłużenia. Rząd Japonii zaciąganym długiem chce finansować długoterminowe inwestycje publiczne. Działanie takie ma na celu zachęcenie sektora prywatnego do inwestycji i w efekcie pobudzenie całej gospodarki. Oczywiście również w Japonii jest bardzo silne lobby zwolenników ekonomii neoklasycznej, którzy są bezkompromisowymi zwolennikami zrównoważenia budżetu i wymagają tłumienia zadłużenia rządu. Stanowią oni bardzo silną opozycję wobec przeprowadzanych reform.

Dlaczego Japonia z ponad 200% zadłużeniem nie jest zagrożona bankructwem? Przyczyn jest kilka. Warto zwrócić uwagę, że pomimo tak wysokiego poziomu zadłużenia wysokość odsetek długoterminowych obligacji rządowych Japonii nie przekracza 1%. Dlatego obsługa tego długu nie jest jakoś specjalnie dokuczliwa dla gospodarki. Rzeczywistym problemem gospodarki Japonii nie jest dług, a jest deflacja.

W strefie euro sytuacja jest bardzo „nienaturalna” i niebezpieczna, gdyż państwa posługują się walutą, która w rzeczywistości jest walutą obcą. Dlatego rządy (np. Grecji) początkowo bardzo łatwo otrzymywały pożyczki z ryków międzynarodowych, za które finansowały wydatki bieżące. Pieniądze które trafiały do obywateli, dalej były wydawane na konsumpcję, czyli często na zakup dóbr z importu. Czyli pieniądze – euro - „wypływały” w rynku krajowego. Rząd znajdując swój kraj w stanie niedoboru pieniądza, znowu zaciągał pożyczkę i… sytuacja się powtarzała. Dlatego wzrost długu w walucie euro doprowadził do zapaści finansowej Grecję, Hiszpanię, itd., itd. Widać na podatnie tego przykładu, że pożyczanie pieniędzy „zza granicy” jest dość niebezpieczne. Dlaczego wobec tego rządy decydują się za zaciąganie długów u zagranicznych wierzycieli? Kolejne pytanie: czym różni się zaciąganie długu wewnątrz kraju od długu u zagranicznych wierzycieli? Przecież pieniądze tak czy tak trzeba oddać.

Otóż rozważmy saldo oszczędności i inwestycji.

Najpierw wyobraźmy sobie sytuację czysto hipotetyczną, gdy nie istnieje obrót kapitału, towarów ani usług w skali globalnej. Czyli pieniądze krążą jedynie w obrębie danego kraju. Wówczas wszystkie inwestycje krajowe, łącznie z publicznymi, finansowane są wyłącznie ze środków krajowych. Banki mogą obracać jedynie środkami zgromadzonymi przez naród (gospodarstwa domowe i krajowe przedsiębiorstwa). Wówczas rząd, realizując inwestycje publiczne, będzie wykorzystywał oszczędności narodu. Co ważne, w sytuacji gdy wykorzystywany będzie krajowy potencjał produkcyjny, wszystkie wydatki rządowe (pensje, koszty inwestycji) będą tworzyły dochód narodowy. Czyli pieniądze pozostaną w kraju!

Schemat przepływu pieniądza:

Naród (kredytodawca) → Bank (kredytobiorca i kredytodawca) → Rząd (kredytobiorca) → Wydatki budżetowe → Dochód Narodowy

W powyższym schemacie pieniędzy w kraju nie ubywa!

A co dzieje się, gdy wydatki rządowe przeznaczone na pensje sfery budżetowej, idą do gospodarstw domowych, które dochód swój przeznaczają na zakup produktów importowanych? Wówczas dochody te (pieniądze) przekazywane są na zewnątrz gospodarki krajowej. Innymi słowy – pieniądze znikają z kraju. Wypływanie pieniędzy z kraju oznacza automatycznie zmniejszanie się poziomu krajowych oszczędności. Wtedy dochodzi do sytuacji, gdy rząd chcąc sfinansować swoje wydatki nie może niezbędnego kapitału zebrać na rynku krajowym . I wtedy szuka pieniądza na rynkach zagranicznych. Czyli inaczej: finansuje wydatki krajowe dzięki oszczędnościom pozyskanym od innych państw.

A to już zaczyna być sytuacja potencjalnie niebezpieczna. Dlatego, aby uniknąć spirali zadłużenia zagranicznego rządy próbują zredukować swoje wydatki. Obniżają płace sfery budżetowej i zasiłki (zwykle tych najsłabszych grup – nauczycieli, emerytów czy rencistów). Próby oszczędności na silniejszych grupach społecznych (górnikach, służbach mundurowych) zwykle wywołują silne protesty i kończą się… przegranymi wyborami. W Grecji, w której tradycyjnie istniały bardzo silne związki zawodowe politycy przez długie lata prowadzili politykę „schlebiania publiczności”. Efektem jest upadek finansowy całego kraju. Przykre to, ale to właśnie obywatele Grecji, w demokratycznych wyborach, wybierali sobie takich, a nie innych polityków…

W przypadku nagłego zmniejszenia się dochodów podatkowych rządu, trudno równie nagle zmniejszyć wydatki budżetowe (liczbę policjantów, strażaków, lekarzy, szpitali, itd.). Dlatego rząd musi wydawać obligacje (zaciągać dług). Niemniej warto pamiętać, że jeśli pieniądze na zakup tych obligacji będą pochodziły z oszczędności krajowych i zostaną wydane na rynku krajowym, czyli wrócą do narodu, to ryzyko zapaści finansowej państwa jest minimalne. Prawdziwy problem z długiem pojawia się wtedy, gdy rząd zza granicy pozyskuje pieniądze, aby za nie kupować zagraniczne produkty.

Dlatego ponownie rzucam do rozważenia pytanie: czym należy się przede wszystkim martwić – deficytem budżetowym, czy deficytem na rachunku bieżącym?poniedziałek, 28 października 2013

Budowa w Polsce dróg czy lotnisk przez zagraniczne korporacje, ani nie przyczynia się do rozwoju przemysłu krajowego, ani nie stymuluje polskich firm do innowacyjności. Przecież wtedy krajowi podwykonawcy wynajmowani są najwyżej do najprostszych prac, bądź ich zadaniem jest zaopatrzenie placu budowy w surowce. Problemami konstrukcyjnymi, bardziej złożonymi zajmują się „rodzimi”, stali pracownicy. Do kraju pochodzenia firmy jest też transferowany zysk z inwestycji. Kraje, w których nie rozwija się przemysł krajowy, a produkcja oparta jest na firmach zagranicznych – są źródłem najtańszej siły roboczej i niczym więcej. Naród nie bogaci się.

 

Jeżeli Polacy chcą w Polsce żyć bezpiecznie i dostatnio, to powinni przede wszystkim myśleć o gospodarce narodowej – Oikos Nomos. Oczywiście z punktu widzenia mikroekonomii, z punktu widzenia gospodarstwa domowego – mając do wyboru dwa produkty, każdy wolałby wybrać ten lepszy lub tańszy. Dlatego „mikroekonomicznie” promowanie importu wydaje się korzystne. Dlatego właśnie istnieją ludzie bezkompromisowo wspierający wolny handel i zniesienie taryf. Ale już patrząc z długoterminowej perspektywy dobra całego kraju – wolny rynek i brak taryf nie zawsze są dobre i korzystne. Ponieważ import jest jednoznaczny z przeniesieniem poza granice własnego kraju miejsc pracy i dochodów. Reasumując, chcę podkreślić, że eliminacja taryf i swobodny import są wspaniałe wyłącznie wtedy, kiedy naród ma wystarczające dochody. Zazwyczaj taki luksus mają kraje wypracowujące nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących, o niskiej stopie bezrobocia. Dlatego nie potrafię zrozumieć Polaków, którzy w swoim kraju – wysokiego deficytu handlowego i wysokiego poziomu bezrobocia – nadal promują hasła o wolnym rynku, a jako widomą korzyść z tego posunięcia, wskazują na możliwość taniego zakupu rzeczy z importu. Być może są to ludzie sami bardzo dobrze sytuowani, dla których problem braku dochodów jest zupełnie abstrakcyjny. Albo są to „beznarodowcy” zupełnie nie zainteresowani gospodarką krajową, dla których fakt emigracji zarobkowej dwóch milionów Polaków nie stanowi żadnego problemu… Zazwyczaj to tacy właśnie „obywatele świata”, globalni akcjonariusze, są wyznawcami neoliberalizmu.

Czyjeś wydatki to dla drugiej strony dochód. Innymi słowy to Ty wybierasz, kto uzyska dochód z Twojego zakupu. Działa to także w druga stronę: bo to wydatki innych ludzi mają szansę stać się Twoim dochodem. W gospodarce narodowej, kiedy obrót zachodzi na rynku wewnętrznym, pieniądze nie znikają z tego rynku. Przeciwnie, Twoje wydatki stają się bardzo ważne, ponieważ tworzą one dochód sąsiada. A ten sąsiad może potem „zwrócić” je na Twoje konto dokonując innego zakupu. Co jest bardzo ważne, warto mieć świadomość, że przywożone z zagranicy towary i usługi stają się dochodem zagranicy. Pieniądze wydane na zakup dóbr importowanych znikają z rynku krajowego. Oznacza to, że jeżeli dany kraj jest uzależniony od importu, to powoduje wypływ pieniędzy z tego kraju. A czym to się kończy widać na przykładzie chociażby Grecji… Mikroekonomicznie myśląc, kiedy zauważamy, że produkty importowane są tańsze od krajowych, to wybieramy te tańsze. A jeżeli wszyscy myślą i robią tak samo, to oczywistą konsekwencją jest spadek sprzedaży przedsiębiorstw krajowych i ich bankructwo. Być może właśnie firma, w której Ty pracujesz zbankrutuje… A to pozbawi Ciebie wszelkich dochodów. Chcąc zaoszczędzić zarobione pieniądze – kupowaliśmy tanie, importowane produkty, a w rezultacie zbankrutował nasz pracodawca, a to pozbawiło nas źródła pieniędzy…

Jednostka może, zachowując się ze swojego punktu widzenia, jak najbardziej logiczne, oszczędnie i rozsądne - wywrzeć zły wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa jako całości.  Taką sytuację określa się mianem „błędnego założenia” (fallacy of composition). Aby zneutralizować właśnie te „błędne założenia”, to właśnie politycy powinni przede wszystkim dbać o gospodarkę narodową (makroekonomicznie).

Jeżeli przedsiębiorstwa krajowe zaspokajałyby popyt krajowy, to wtedy wydatki społeczeństwa nie znikałaby z kraju, a stanowiły dochód narodowy. Niestety wysoki poziom importu, taki jak ma miejsce w Polsce oznacza, że krajowa zdolność zasilania nie jest w stanie zaspokoić wewnętrznego popytu danego kraju. Czyli strategia gospodarcza rządu Polski powinna dążyć do poprawy zasilania w tym kraju. Innymi słowy wymagany jest rozwój przemysłu krajowego. Ale aby to zrobić rząd musiałby dokonać pewnych niepopularnych na „wolnym unijnym rynku” posunięć: stworzyć ograniczenia przywozowe, nakładać cła na towary importowane, a także rozwijać infrastrukturę służącą aktywizacji przemysłu krajowego, a nie tylko ułatwieniom w podróżach polityków pomiędzy Sejmem a miejscem zamieszkania. Warto zwrócić uwagę, że byłoby to w opozycji z koncepcją Unii Europejskiej. Czyli to warunki, jakie narzuca funkcjonowanie Polski w ramach Unii Europejskiej same w sobie są mechanizmem utrudniającym wzrost bogactwa narodowego kraju.

W czyim interesie jest ta Unia? Kto na tym zyskał?

 

środa, 23 października 2013

PKB – Produkt Krajowy Brutto – często wskaźnik ten używany jest przez ekonomistów i polityków na poparcie swoich słów o poprawie gospodarki, bądź o szalejącym kryzysie – w zależności od głoszonej tezy. A ta zwykle zależy od tego, czy słuchamy przedstawicieli partii rządzącej, czy opozycji. Aby rozsądzić, kto ma rację, a kto po prostu manipuluje opinią publiczną, warto wiedzieć co oznacza ten wskaźnik i jak się go szacuje. Kto zna podstawy ekonomii, tego nie jest łatwo oszukać.

 

Istnieją trzy twarze PKB:

 Według jednej, jest to suma wartości towarów i usług wytworzonych w danym kraju na przestrzeni roku. Wtedy na PKB patrzymy z punktu widzenia produkcji.

Według drugiej, od strony wydatków: PKB to suma wszystkich wydatków krajowych. Wliczają się tu wydatki gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz wydatki rządowe, o ile są czynione na rzecz podmiotów krajowych.

Trzeci sposób szacowania PKB, polega na zsumowaniu całkowitego, rocznego dochodu krajowego. Dochodu jaki osiągają gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i budżet państwa, czyli wtedy szacujemy PKB od strony dystrybucji.

PKB = produkt krajowy brutto = wydatki krajowe brutto = dochód krajowy brutto

Z punktu widzenia księgowości PKB stanowi „rachunek zysków i strat”, na kształt „Profit and Loss Statement”, jakim posługują się przedsiębiorstwa. Innymi słowy jest sumą przepływu. Giełda papierów wartościowych, w celu oceny przedsiębiorstwa posługuje się sprawozdaniami finansowymi, tzw. „bilansem”. Gdybyśmy przełożyli to na płaszczyznę PKB, to bilans spółki byłby równoznaczny z „bogactwem narodowym”. Mamy trzy podstawowe rodzaje tego bogactwa: „aktywa produkcyjne”, „aktywa rzeczowe majątku nieprodukcyjnego” oraz „aktywa zagraniczne netto”.

„Aktywa produkcyjne”: są to rzeczowe aktywa trwałe, wytworzone w czasie produkcji oraz wartości niematerialne i prawne. Przykładowo rzeczowe aktywa trwałe to: towary, drogi, autostrady, lotniska, porty, kolej, mosty, budynki (fabryki i mieszkania). Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się m. in. znaki towarowe i patenty.

„Rzeczowe aktywa nieprodukcyjne”: to materialne dobra, które nie powstały w wyniku produkcji. Przykładowo są to grunty, tereny wędkarskie, zasoby naturalne.

„Aktywa zagraniczne netto”: to różnica pomiędzy wartością aktywów danego państwa, a jego zobowiązań wobec podmiotów zagranicznych. Jeżeli wartość ta jest ujemna, to oznacza, że kraj ma zadłużenie zagraniczne netto (dług zagraniczny).

Co szczególnie warto podkreślić, to fakt iż wszystkie bogactwa narodowe kraju są źródłem tworzenia PKB.

Tak w uproszczeniu działa gospodarka: Aby wyprodukować towary (aktywa produkcyjne), należy najpierw zbudować fabrykę (aktywa produkcyjne) na działce gruntu (rzeczowe aktywa nieprodukcyjne). Wytworzone towary dostarczane są do odbiorców, konsumentów ciężarówkami (aktywa produkcyjne), jadą po drogach (aktywa produkcyjne). Śledząc ten tor produkcji, łatwo sobie unaocznić fakt, iż jeżeli nie przygotujemy potrzebnych aktywów produkcyjnych we własnym kraju, to w tym kraju nie będzie funkcjonować  działalność gospodarcza.

Ciekawym przykładem jest Arabia Saudyjska – kraj bogaty, dzięki posiadanej rezerwie ropy naftowej. Czyli państwo posiadające przebogate „nieproduktywne rzeczowe aktywa trwałe”. Ale z drugiej strony, czy znamy jakieś produkty „Made in Saudi Arabia”? Kraj ten na polu produkcji po prostu nie jest aktywny. Dla swojego funkcjonowania wykorzystuje jedynie bogactwo krajowe i na tym poprzestaje.

Polska jest niestety krajem nieposiadającym szczególnie bogatych „nieproduktywnych rzeczowych aktywów trwałych”. I we współczesnych warunkach geopolitycznych raczej nie ma szans na zmianę tej sytuacji. Przecież nie wypowie żadnemu krajowi wojny, aby zdobyć nowe terytoria, gdzie mieszczą się pokłady ropy naftowej, gazu, czy też np. bogate łowiska. Ponadto, jeśli chodzi o aktywa zagraniczne, to Polska jest dłużnikiem zagranicznym netto. Oznacza to, że więcej pieniędzy pożycza od obcych państw niż udziela własnych pożyczek.

Czyli, co Polska może zrobić, aby zwiększyć własne bogactwo narodowe? Nie ma innej drogi, jak zwiększenie własnych „aktywów produkcyjnych”. Szczególnie ważne jest, aby w obszarze całego kraju stworzyć bogatą infrastrukturę, zbudować wszystko to, co pomoże społeczeństwu rozwinąć własną działalność produkcyjną, czyli autostrady, mosty, porty, lotniska, siec kolejową, fabryki i mieszkania. Te wszystkie dobra zaliczane są do majątku narodowego Polski, jako jej „aktywa produkcyjne”.

Co warto podkreślić, to fakt iż pieniądze same w sobie nie są bogactwem narodowym.Bogactwo narodowe stanowią te czynniki, które stanowią fundament, podstawę produkcji. Czyli te wszystkie dobra, dzięki którym społeczeństwo danego kraju może pracować i  produkować towary (fabryki, drogi, mieszkania, itd.). Prawdziwe bogaty jest dopiero taki kraj, w którym system ten sprawnie funkcjonuje. Idąc dalej, warto zauważyć, że w dobrze prosperującym, bogatym kraju, popyt krajowy może zostać w pełni zaspokojony przez krajowy potencjał podaży.

 

piątek, 18 października 2013

Po pierwsze gospodarka!

Polska jest krajem deficytów na rachunku bieżącym (eksport<import), co powoduje stały wypływ pieniędzy za granicę i narzuca konieczność finansowania części działalności państwa (edukacja, opieka zdrowotna, emerytury itd.) za pomocą pożyczek zaciąganych w walucie obcej. Sytuacja ekonomiczna takiego kraju jest niekorzystna: rosnący dług zagraniczny naraża Polskę na niebezpieczeństwo spekulacji ze strony „międzynarodowych rynków finansowych”, co w konsekwencji może zaprowadzić państwo na skraj bankructwa. Z drugiej strony, niski potencjał zasilania krajowego (produkcji), czego odzwierciedleniem jest przewaga importu nad eksportem, oznacza małą ilość miejsc pracy dla Polaków. A skutkiem tej sytuacji jest obserwowany rosnący poziom bezrobocia i dramatycznie wysoki poziom emigracji zarobkowej. Krajobraz jak po bitwie… O ironio! Przecież nie opisuję kraju właśnie doświadczył wojny, tylko podobno państwo odnoszące same sukcesy na arenie międzynarodowej. Przynajmniej tym chwalą się politycy…

Teraz nie potrzeba polityki na rzecz Unii Europejskiej, tylko pracy na rzecz Polski. Jak poprawić stan budżetu i gospodarki kraju? Rząd niestety koncentruje się na działaniach doraźnych i wręcz szkodliwych – po pierwsze - podwyższa podatki. Niestety wzrost stawki podatkowej, w obecnej sytuacji gospodarczej kraju przyniesie… spadek wpływów podatkowych budżetu. Tak było w Japonii i lekcję tę również przerabiała wcześniej Polska. Mądry Polak po szkodzie??? Drugim, sztandarowym kierunkiem działań rządu, zmierzającym do zwiększenia wpływów budżetowych jest „uszczelnianie systemu podatkowego”. Co teoretycznie ma służyć ograniczeniu oszustw i nadużyć, a w rzeczywistości oznacza po prostu wzrost represyjności organów podatkowych. Wobec nas – zwykłych ludzi. I wreszcie trzecia strategia rządu opiera się na wirtuozerskich zapisach księgowych ministra Rostowskiego, który trzeba przyznać, bardzo sprawnie czaruje rzeczywistość. Panowie! Nie tędy droga!

Rozwiązanie jest w zasięgu ręki. W celu zmniejszenia deficytu obrotów bieżących, należy zwiększać konkurencyjność eksportu. Aby osiągnąć wzrost konkurencyjności eksportu należy wzmocnić krajowy potencjał produkcyjny. A wzmocnienie krajowego potencjału produkcyjnego osiągnie się poprzez pielęgnowanie i wzmacnianie krajowego przemysłu.

Od czasu przemian ustrojowych w Polsce obserwuję natomiast zjawisko wręcz odwrotne: krajowe przedsiębiorstwa są z góry uważane za gorsze, a lekiem na całe zło jest przemysł zagraniczny. I to jest obowiązujący od lat, główny nurt polityki gospodarczej Polski. Owszem, poprzez wzrost inwestycji zagranicznych, przy pomocy zagranicznego kapitału, można osiągnąć poprawę krajowego zasilania. Aby przyciągnąć takich inwestorów rząd w sposób konsekwentny forsuje zmiany prawa krajowego eliminujące cła, liberalizujące przepływy kapitału, wprowadza deregulację i na fali euro-hura-optymizmu, całkowicie otwiera rynek krajowy. Owszem, ruchy te przyciągnęły jakieś inwestycje zagraniczne. Niestety prawdą jest także, że w wyniku tych krótkowzrocznych decyzji, Polska stała się łatwym celem dla globalizmu. Globalni akcjonariusze wymagają od zarządu firm zysku, a ten kierując się rachunkiem ekonomicznym przenosi produkcję tam gdzie jest taniej. Cieszymy się, że fabrykę z Włoch przeniesiono do Polski. Bo koszty pracy w Polsce są niższe. A za chwilę powędruje ona na Ukrainę, potem do Bangladeszu, czy gdzieś do Afryki. Czy Polska jest w stanie rywalizować z Bangladeszem na polu kosztów pracy? Do czego więc prowadzi polityka uzależnienia przemysłu krajowego od inwestycji zagranicznych?

Podstawą gospodarki państwa powinien być rozwój przemysłu krajowego. Co więcej, zasadniczo popyt wewnętrzny powinien być zaspokajany właśnie poprzez zdolności zasilania tego kraju. To jest gospodarka narodowa! Rząd ma do dyspozycji wiele narzędzi, które może wykorzystać w celu wzmocnienia, rozwinięcia przemysłu krajowego. Czasem przydatne może być prawo do ustanawiania taryf (cła). Czasem, na pewne produkty, korzystne jest wprowadzanie limitów i ograniczeń przywozowych. Ponadto niektóre przepisy prawne powinny regulować przepływy kapitałowe (inwestycje bezpośrednie, inwestycje portfelowe = akcje). Wystarczy podpatrzeć jak radzą sobie bogate kraje Europy, choćby najbliżsi, zachodni sąsiedzi Polski…

Do zadań rządu należy również przygotowanie i rozwój infrastruktury krajowej (drogi, porty, mosty, kolej) oraz dbałość o bezpieczeństwo i dobrobyt społeczeństwa (edukacja, energetyka, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, obronność). A także dbałość o bezpieczeństwa prawne ludzi, tak aby każdy czuł się komfortowo rozliczając podatki, prowadząc firmę, itd. To wcale nie oznacza, że rząd powinien w jakiś szczególny sposób dofinansowywać te branże, ani tworzyć specjalne, państwowe firmy. Rząd powinien przygotować miejsce dla działalności prywatnych firm krajowych (infrastruktura) i jasno, jednoznacznie określić reguły ich konkurencji (regulacje).

Kolejnym narzędziem, jakie powinno służyć rozwojowi krajowej zdolności zasilania są tak powszechnie krytykowane inwestycje publiczne. Muszę przyznać, że ta krytyka nie jest bezzasadna. Dlaczego w Polsce inwestycje publiczne są bezużyteczne, a wręcz szkodliwe? Ponieważ rząd zabierając od narodu pieniądze (podatki), wydaje je na rzecz firm zagranicznych. To zagraniczne firmy mają zysk z budowy polskich autostrad, zakupu nowych pociągów, itd. itd. Podobno polskie firmy już nawet nie przystępują do dużych przetargów budowlanych… Ograniczenia tych wydatków nie są idealnym posunięciem. Bo przecież, czy dobrym posunięciem jest rezygnacja z budowy drogi, albo czy mamy tak długo jeździć starymi pociągami, aż te się rozsypią na torach? Rezygnacja z inwestycji publicznych przyniosłaby pogorszenie warunków życia Polaków. Dlatego cięcie wydatków rządowych jest działaniem krótkowzrocznym. Właściwą strategią jest umiejętne użycie tych wydatków, tak, aby zaowocowały poprawą potencjalnej zdolności zasilania kraju i wzrostem dochodu narodowego.

W obecnej, trudnej sytuacji gospodarczej Polski, rząd dążąc do zmniejszenia deficytu na rachunku bieżącym, powinien przede wszystkim skoncentrować się na działaniach zmierzających do poprawy krajowego potencjału produkcyjnego. A to bynajmniej nie jest polityka oszczędności. Strategia ta jest dokładnym przeciwieństwem zachowania gospodarstw domowych w kryzysie. Gdy w rodzinie zmniejsza się dochód, to należy zmniejszyć wydatki. Jeżeli w tej samej rodzinie wzrośnie dochód, to dodatkowe pieniądze można bezpiecznie przeznaczyć na konsumpcję. W makroekonomii jest na odwrót: gdy w państwie maleją wpływy budżetowe, to rząd powinien zadbać o wzrost dochodu narodowego. A nie podwyższać podatki, czy oszczędzać na wydatkach społecznych. Polityka oszczędnościowa rządu powinna natomiast zostać wdrożona w sytuacji wzrostów gospodarczych, czyli w momencie, gdy dochód narodowy rośnie. Ot i cała tajemnica.

środa, 16 października 2013

Poprzednio zwróciłem uwagę, iż analizując rachunek bieżący, spotykamy się z pięcioma wariantami gospodarczymi:

A. Kraj posiada własną walutę i wypracowuje nadwyżki na rachunku bieżącym;

B. Kraj wypracowuje nadwyżki na rachunku bieżącym oraz posługuje się wspólną walutą – euro (np. Niemcy)

C1. Kraj ma deficyt na rachunku bieżącym i własną walutę (np. Polska)

C2. Kraj ma deficyt na rachunku bieżącym, posługuje się własną walutą i waluta ta jest jednocześnie używana jako podstawowa waluta rozliczeniowa na rynkach międzynarodowych (USA).

D. Kraj ma deficyt na rachunku bieżącym i wspólną walutę (np. Grecja).

 

Przedstawicielem grupy A jest np. Japonia. W warunkach normalnej, rozwijającej się gospodarki, nadwyżka na rachunku bieżącym – generuje nadwyżkę oszczędności krajowych. Ponieważ w Japonii panuje deflacja, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe – nie inwestują i ograniczają konsumpcję, a tymczasem oszczędności rosną. Dlatego teraz rząd japoński wprowadza akcję szeroko zakrojonych inwestycji publicznych. Działania te mają na celu stymulację inwestycji prywatnych oraz osiągnięcie efektu psychologicznego – poprawy zaufania i nastrojów konsumentów. Jest to strategia Keynesa i w tym przypadku jest słuszna. Z drugiej strony, faktem jest, że budżet Japonii ma obecnie zadłużenie sięgające 200% PKB. Dlatego strategia stymulacji gospodarki ma wielu przeciwników, którzy straszą bankructwem. Czy mają rację? Otóż krytyka ta jest jednak bezzasadna, gdyż dług Japonii zawarty jest w japońskiej walucie.

 

Przedstawicielem grupy B są Niemcy. Tak długo, jak długo nie wzrośnie inflacja, kraj ten nie będzie miał problemów finansowych. Jedynym problemem jest struktura samej waluty – euro oraz samej gospodarki, która w przeważającej części uzależniona jest od eksportu. Dlatego Niemcy, nie oglądając się na interes innych narodów, zrobią wszystko, aby zabezpieczyć swoje wpływy eksportowe. Zresztą, jest to normalna strategia, bo każdy, przyzwoity rząd powinien przede wszystkim pracować w interesie swojego kraju, a nie dla dobra instytucji międzynarodowych.

 

Przedstawicielem grupy D jest Grecja. O gospodarce tego kraju (a raczej jej braku) już wiele zostało powiedziane, dlatego zajmę się wyłącznie kwestiami finansowymi. Grecy deponują swoje oszczędności w greckich bankach. I co dalej dzieje się z tymi pieniędzmi? Banki szukają dla nich najkorzystniejszych i najbezpieczniejszych inwestycji. Pieniądze te wcale nie muszą zasilać greckich kredytobiorców, ani banki nie muszą kupować obligacji greckich, ale mogą na przykład posłużyć do zakupu obligacji… niemieckich. W strefie euro fundusze rządowe każdego kraju, muszą funkcjonować na międzynarodowych rynkach finansowych. Tam o ich wycenie decydują agencje ratingowe i mityczne „zaufanie rynku”. Jakiekolwiek zachwianie poziomem tego „zaufania” skutkuje gwałtownym wzrostem stóp procentowych i niebezpieczeństwem katastrofy finansowej kraju.

Niestety Grecja zawsze miała niską zdolność zasilania (niski poziom rozwoju przemysłu), a od czasu pęknięcia „bańki” gospodarczej i realizacji zaleceń „oszczędnościowych” wymuszonych przez Unię i Bank Centralny, sytuacja kraju stała się wręcz katastrofalna. Grecja wpada w pułapkę deflacji. CPI (wskaźnik cen konsumpcyjnych) w Grecji, w miesiącach: czerwcu, lipcu i sierpniu tego roku, wynosił kolejno: -0,2%, -1,6%, -1,7%. W poprzednim roku, analogiczne wartości wynosiły: -0,3%, -0,5%, -1,0%. Deflacja staje się coraz silniejsza. Dlatego w interesie społeczeństwa Greckiego, byłoby wprowadzenie przez rząd polityki stymulacji gospodarki (podobnie jak w Japonii), co pozwoliłoby na wzrost gospodarki i zmniejszenie bezrobocia. Więc w tym kraju potrzeba polityki keynesowskiej. Zamiast tego rząd… podnosi podatki. Zresztą nie ma innego wyjścia. Przecież nie ma tak jak Japonia, czy Polska prawa do emisji własnej waluty. Dlatego musi słuchać zaleceń Europejskiego Banku Centralnego. A ten, działając w interesie wierzycieli, a nie społeczeństwa greckiego, oczekuje wyrzeczeń i wymaga oszczędności. Dlatego grecki rząd nie może wprowadzić pakietu stymulującego własną gospodarkę, bo nie może zdobyć/wyemitować na ten cel pieniędzy. Gdyby tak zrobił, to gospodarka innego kraju wpadłaby w kłopoty – to Niemcy.

Bo, jak napisałem wcześniej,  w kraju z grupy B, tak długo, jak długo nie wzrośnie inflacja - nie wystąpią problemu finansowe. Dlatego Niemcy stanowią silną opozycję przeciwko zwiększeniu na rynku ilości pieniądza, zamiast tego wymagają od rządów innych państw oszczędności fiskalnych. Posługując się populistycznym hasłem o: „zmniejszaniu wydatków budżetowych” strategia ta łatwo uzyskuje poparcie opinii publicznej. Uważam, że czystym populizmem i największym kłamstwem, jakim karmi się społeczeństwa, jest wysnuwanie analogii pomiędzy gospodarstwem domowym (mikroekonomia), a gospodarką narodową (makroekonomia). Jeżeli politycy myślą, że te obie „ekonomie” rządzą się tymi samymi prawami, to jest duży problem… A efektem tej pomyłki jest stale malejąca gospodarka państw strefy euro i biedniejące społeczeństwa Zjednoczonej Europy.

Jeśli chodzi słów o Polskę – kraj należy do grupy C-1. Polska jest krajem deficytów na rachunku bieżącym. Ponieważ kwota przywozu jest niższa od kwot transferowanych za granicę, to pieniądze wypływają z kraju, a to automatycznie oznacza, że Polska ma niski poziom oszczędności krajowych. Dlatego rząd, chcąc sfinansować wydatki budżetowe (opieka zdrowotna, edukacja, emerytury, itd.) za pomocą obligacji, musi je emitować w obcej walucie. A potem musi spłacić ten dług w tej samej walucie, w której pożyczył. Potencjalnie gospodarka tego kraju narażona jest na spekulacje ze strony „międzynarodowych rynków finansowych” oraz zagrożona bankructwem na wzór Grecji. W celu wyeliminowania takiego zagrożenia, należy zmniejszyć deficyt na rachunku bieżącym. W praktyce, dzieje się to poprzez wzrost eksportu. Innymi słowy, dochodzimy do najważniejszego – w Polsce trzeba rozwinąć krajowy potencjał produkcyjny.

 

Każdy kraj ma inną sytuację gospodarczą i inne posunięcia leżą w jego interesie. Nie ma się co dziwić, że Niemcy za wszelką cenę będą bronić się przed dodrukiem euro (inflacją) i wymagać od południa Europy oszczędności, mimo, że dla społeczeństwa Grecji czy Portugalii, ratunkiem byłby pakiet stymulacji gospodarki. Czyli strategia wręcz przeciwna. „W polityce międzynarodowej nie ma przyjaźni, są tylko interesy.” Dlatego robi mi się po prostu niedobrze, gdy ze strony polskich polityków słyszę hasła o konieczności współdziałania na rzecz „Unii Europejskiej”. A gdzie dobro Polski?

piątek, 11 października 2013

Rząd każdego kraju, ustala budżet w taki sposób, aby zapewnić stabilność finansową kraju. Ponieważ sytuacja gospodarcza każdego państwa jest inna, to nie ma „jedynie słusznej” strategii gospodarczej, która sprawdziłaby się w każdym kraju, na całym świecie. Recepty na ożywienie gospodarki powinny zależeć od kondycji fizycznej i stanu zdrowia każdego kraju.

Tak jak lekarz, na podstawie obserwacji pacjenta, po charakterystycznych objawach, jest w stanie rozpoznać trapiąca go chorobę, tak  społeczeństwo może zanalizować stan gospodarki państwa, na podstawie ważnych wskaźników gospodarczych.

Jednym z najistotniejszych jest rachunek bieżący.

Wyjaśniając w „pigułce”: na rachunek bieżący składają się cztery parametry:

- bilans handlowy kraju, czyli różnica pomiędzy eksportem a importem;

- saldo międzynarodowych transferów pieniężnych na rachunkach bankowych;

- saldo innych dochodów wynikające np. z wpływu odsetek, dywidend, itp.;

- saldo innych transferów bieżących, czyli np. wpływająca do kraju pomoc zagraniczna;

Mając przed oczami dane dotyczące krajowego rachunku bieżącego, na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na to, czy widnieją na nim nadwyżki, czy też deficyt. To jest prostsze niż sądzimy!

Strategia gospodarcza, jaką rząd powinien realizować w kraju, powinna być właśnie uzależniona od tego wskaźnika, oraz dodatkowo od faktu, czy kraj posiada własną walutę, czy też nie.

Analizując rachunek bieżący, możemy mieć pięć różnych sytuacji:

A. Kraj posiada własną walutę i wypracowuje nadwyżki na rachunku bieżącym (np. Japonia). Sytuacja idealna i bezpieczna pod względem finansowym, tak długo, jak długo w tym kraju będzie utrzymywać się niska stopa inflacji. Jej wysokość może być skutecznie kontrolowana: rząd może emitować obligacje, a bank centralny, w razie potrzeby powinien je skupować. To jest doskonały moment, aby poprzez stymulowanie wzrostu gospodarczego, rząd dążył do konsolidacji fiskalnej, czyli do redukcji długu publicznego w stosunku do PKB.

 

B. Kraj wypracowuje nadwyżki na rachunku bieżącym oraz posługuje się wspólną walutą – euro (np. Niemcy). Również w tym przypadku nie wystąpią problemy finansowe, o ile nie wzrośnie stopa inflacji. Ale jest niebezpieczeństwo, że budżet takiego kraju będzie zmuszony „dopłacać” za utrzymanie wspólnej waluty, w chwili gdy inne gospodarki, posługujące się tą samą walutą, wpadną w stan ostrej recesji. Przy czym nie jest to raczej problem natury finansowej, ale politycznej. Należałoby przeanalizować raczej sposób i sens funkcjonowania wspólnej waluty, niż wprowadzać jakieś „reformy strukturalne”.

 

C1. Kraj ma deficyt na rachunku bieżącym i własną walutę (np. Polska). Rząd w takiej sytuacji powinien skoncentrować się na dwóch zadaniach:

- wzrost krajowej zdolności zasilania (poprzez rozwój krajowego przemysłu);

- redukcja deficytu na rachunku bieżącym (poprzez… rozwój krajowego przemysłu);

W niektórych okolicznościach, może być konieczny wzrost poziomu zadłużenia walutowego, o ile poziom oszczędności krajowych jest zbyt niski. Wtedy rząd musi emitować obligacje w walucie obcej. To jednak powoduje ryzyko zapaści finansowej w przyszłości.

C2. Kraj ma deficyt na rachunku bieżącym, posługuje się własną walutą i waluta ta jest jednocześnie używana jako podstawowa waluta rozliczeniowa na rynkach międzynarodowych (USA). Powiem krótko – bankructwo takiego kraju jest praktycznie niemożliwe. Oczywiście istnieje prawdopodobieństwo nagłego zwyżkowania inflacji w tym kraju. Jednakże fakt posiadania prawa do druku waluty kluczowej dla całej, światowej gospodarki stawia ten kraj w pozycji uprzywilejowanej.

 

D. Kraj ma deficyt na rachunku bieżącym i wspólną walutę (np. Grecja). Sytuacja ta jest bardzo groźna, gdyż słabszy wzrost gospodarczy, automatycznie zmniejsza dochody podatkowe budżetu, a to prowadzi do zapaści finansowej kraju. Należałoby natychmiast rozszerzyć krajowy potencjał produkcyjny (reformy strukturalne), albo wycofać się ze strefy wspólnej waluty.

 

Ciąg dalszy nastąpi…

 

piątek, 04 października 2013

 

Jak dochodzi do niewypłacalności kraju?

 

Poprzednio zwróciłem uwagę na fakt, że brak własnej, krajowej waluty pozwala na nieustanny, łatwy import towarów. Czyli przyjęcie euro likwiduje główne hamulce, chroniące kraj przed nadmiernym deficytem handlowym.  Przez co brak jest mechanizmów stymulujących rozwój przemysłu w danym kraju.

Ale to nie jest jedyny mankament płynący z posługiwania się euro.

W takim kraju jak Grecja, nieustannie borykającym się z gigantycznym deficytem handlowym, dochodzi do braku waluty euro. Bo przecież trzeba płacić za importowane towary. W rezultacie zapasy pieniądza topnieją i w końcu ich po prostu brakuje.

Będąc w sytuacji podbramkowej, każdy normalny kraj, decyduje się na dodruk pieniądza. Jest to decyzja trudna, ale konieczna. Ale taka Grecja tego zrobić nie może. Dlaczego? Ponieważ prawo do emisji euro posiada jedynie Europejski Bank Centralny.  Kraje posługujące się ta waluta nie mają prawa do jej drukowania. To jest dość kuriozalna sytuacja, gdyż niby euro jest walutą krajową Grecji. Ale z drugiej strony jest walutą obcą – gdyż Grecja nie ma prawa do prowadzenia polityki pieniężnej, m. in. do emisji pieniądza. Czyli dochodzimy do sytuacji, w której po prostu brakuje pieniędzy.

Rozważmy, co dzieje się w kraju, w którym na rynku jest zbyt mało pieniądza? Podstawowe prawo ekonomii mówi, że jeżeli jakiegoś towaru jest za mało, to jego wartość rośnie. Czyli patrząc z punktu widzenia obrotu pieniądzem, powinna wzrosnąć jego wartość, czyli ceny powinny spaść. Takie zjawisko nastąpiło właśnie w Japonii: gdy podaż pieniądza była niewystarczająca – wystąpiła deflacja.

A co z Grecją, która posługuje się euro?

Najpierw wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, gdy wszyscy Grecy pracują jedynie w firmach krajowych. Ich wynagrodzenie pochodzi od „wartości dodanej”, którą dana firma wyprodukowała.

Spójrzmy na cały rynek, co jest równe sumie wszystkich produktów wytworzonych w Grecji?

Produkt Krajowy Brutto = Wydatki Krajowe Brutto = Dochód Narodowy Brutto

Czyli, gdybyśmy mieli do czynienia z całkowicie samowystarczalną i izolowaną gospodarką narodową, to wszystkie wydatki w tym kraju posłużyłyby do zakupu produktów i usług wytworzonych również w tym kraju. W ten sposób pieniądze w niezmniejszonej ilości krążyłyby na rynku krajowym. Czyli pieniądze wydane na pensje jeszcze raz wróciłyby do firmy. W oparciu o nie odbywałaby się produkcja. Której sprzedaż zapewniłaby zysk i znowu część pieniędzy z „wartości dodanej” powędrowałaby do ludzi w postaci pensji.

Jednak jest to sytuacja nierealna. A już w szczególności kraje pozbawione bogactw naturalnych są skazane na import i to w dużym zakresie. Warto jednak zawsze mieć świadomość, że gdy zapłacimy za zakup towarów importowanych, to część naszych wydatków automatycznie zasili konta innych krajów i nie wróci do naszej, krajowej gospodarki. Każdy wydatek, to dla drugiej strony dochód. Zakup dóbr importowanych, oznacza przeniesienia dochodu do innych krajów.

 

Produkt Krajowy Brutto = konsumpcja gospodarstw domowych + inwestycje przedsiębiorstw + wydatki rządowe na rzecz podmiotów krajowych + eksport netto

 

eksport netto = eksport – import

 

Wracając do Grecji – konieczność eksportu oznacza, że pieniądze, które pierwotnie powinny wrócić do greckiej firmy, wędrują za granicę. Czyli ilość pieniądza na rynku krajowym zmniejszyła się. Mniej pieniędzy na rynku, to mniejsza konsumpcja. Spadła sprzedaż greckich przedsiębiorstw, wobec tego zmalały zyski firm. W następnym etapie zmalała cała kwota, jaka miała być wypłacona Grekom  w postaci wynagrodzeń. Płace spadają – gospodarka zwalnia. Nadchodzi recesja… co widać, słychać i czuć w Grecji już od kilku dobrych lat.

Co mnie szczególnie boli, to fakt, że taki scenariusz wcale nie jest nieunikniony!

Aby uniknąć recesji normalny kraj i przyzwoity rząd stara się powstrzymać import. Na przykład stosując do tego celu cła. Podatek nakładany na zagraniczne produkty z jednej strony hamuje ich zakup, a więc i import. Przez co zwalnia wypływ pieniędzy za granicę. Z drugiej strony, w sytuacji niedoborów na rynku, krajowi przedsiębiorcy starają się zwiększyć własną produkcję. Albo rozwinąć eksport w innej branży, co pozwoliłoby na tańsze „zaopatrzenie się” w niezbędne waluty. Tak więc cła są doskonałym narzędziem, z jednej strony, hamującym zwiększanie deficytu handlowego, a z drugiej równoważącym strategie zaspokojenia wewnętrznego popytu.

Czy taki mechanizm „uzdrowienia” gospodarki można zastosować w Grecji, albo w Polsce?

Ano nie, gdyż Unia Europejska stanowi wolny rynek, strefę wolnego handlu. Dlatego żaden kraj członkowski nie ma prawa do dowolnego ustanawiania taryf. Czyli nie ma mowy, aby w ten sposób zapobiec wypływowi pieniędzy z kraju za granicę. Co prawda kraje bogate i mądrze rządzone, jak np. Niemcy i tak mają „swoje” sposoby na ograniczenie importu. Ale taka już Grecja – po prostu poległa na arenie gospodarczej.

Z pieśnią na ustach o chwale Zjednoczonej Europy poległa zresztą nie tylko Grecja.

Kto następny?

 

środa, 25 września 2013

Polityka gospodarcza rządów, we współczesnych czasach, jest wypadkową dwóch teorii: neoliberalizmu i keynesizmu. Co ważne: w ocenie tych teorii, nie należy używać skrótów myślowych w rodzaju „stara i nowa”, czy „dobra i zła”. Ta sama strategia gospodarcza może bowiem być zbawienna lub katastrofalna w skutkach, w zależności od sytuacji gospodarki danego kraju i świata. Świat jest obecnie bardzo dynamiczny i niewybaczalnym błędem jest fanatyczne trzymanie się wcześniej przyjętych założeń.

Innymi słowy, ta polityka powinna być zmieniana w czasie.

Ekonomia Japonii, ponad dwie dekady temu, po raz pierwszy zetknęła się ze zjawiskiem deflacji. Gospodarka malała, wpływy do budżetu spadały, sytuacja finansowa rządu pogarszała się, to ekonomiści zalecili przeprowadzenie szeroko pojętych oszczędności budżetowych, liberalizacji rynku, itd. Japonia wprowadziła typową politykę anty-inflacyjną. A przypominam, że problemem była deflacja, a więc zjawisko całkiem przeciwne. I jaki był efekt zaleconych działań „naprawczych”? Wymienię tylko kilka: wzrosła stopa bezrobocia, dochód narodowy znacznie zmalał, wzrosła liczba bankructw. Co gorsza, od 1998 r., znacznie wzrosła liczba samobójstw, plasując Japonię na niechlubnym, czołowym miejscu w tej statystyce. Minęło 20 lat i wreszcie rząd przejrzał na oczy i stara się wdrożyć rzetelną politykę anty-deflacyjną – „Abenomics”.

Niestety, 20 lat zmarnowano bezpowrotnie. Japończycy nabrali desperackiego przekonania, że gospodarka Japonii już nie urośnie. Nad społeczeństwem wisiał mroczny klimat…

Na szczęście, od kiedy wprowadzono „Abenomics”, nastroje społeczne znacznie się poprawiły. Coraz częściej słyszalne są komunikaty: „cena akcji wzrosła”, „jen słabnie”, „

Spółka wypracowała zysk”, itd. Pozostaje jednak zasadnicze pytanie: czy poprawa gospodarki dotyczy jej realnego wzrostu, czy też kończy się wyłącznie na atmosferze?

„Abenomics” zakłada trzy cele:

- łagodzenie polityki pieniężnej;

- elastyczny bodziec fiskalny;

- stymulowanie inwestycji prywatnych;

Otóż, jak każda strategia gospodarcza, tak i ta oparta jest na jakiejś teorii ekonomicznej. Obecnie w świecie królują dwie koncepcje: neoliberalizm i keynesizm. W świecie neoliberałów, popyt i podaż są automatycznie regulowane za pomocą mechanizmu cenowego rynku. Zwolennicy tej teorii są przekonani, że wyprodukowane dobra zawsze można sprzedać, to tylko kwestia ceny. Produkujmy jak najwięcej! A więc rola rządu powinna być jak najmniejsza. W zasadzie, najlepiej jak rząd „zniknie”. Należy wprowadzić pełną liberalizację i deregulację rynku.

Keynesizm, natomiast zauważa, że wyprodukowane rzeczy nie zawsze mogą znaleźć nabywcę. Nie zawsze można je sprzedać. Dlatego wymaga od rządu aktywnej interwencji na rynku w celu dostosowywania zarówno popytu jak i podaży.

Proszę zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę: strategia wzrostu ekonomicznego w myśl zasad ekonomii neoliberalnej, opiera się wyłącznie na zwiększeniu podaży. Bo przecież otwieramy rynki, wprowadzamy deregulację, obniżamy stopy procentowe, to wszystko po to, aby móc wyprodukować więcej, taniej, aby na rynku krajowym pojawiło się coraz więcej produktów. Natomiast strategia wzrostu gospodarczego według teorii keynesizmu jest dwustopniowa: najpierw należy utworzyć popyt, a później dopiero zwiększyć podaż. Innymi słowy, chodzi o to, aby popyt, czyli „zdolność wchłaniania” rynku danego kraju była podstawą, bazą dla produkcji, podaży, „zdolności zasilania”.

Stany Zjednoczone są doskonałym przykładem kraju, który ostatnie 30 lat rozwijał swoja ekonomię pod dyktando neoliberałów. Obecnie, już powszechnie wiadome jest, iż strategia ta doprowadziła do swoistej koncentracji bogactwa. Powstała i gwałtownie rozszerza się przepaść pomiędzy najbogatszymi, a tzw. klasą średnią, która ulega pauperyzacji. Niestety, obiecany przez neoliberałów efekt „trickle down”, czyli „rozlewania” się bogactwa na klasy niższe, w praktyce nie zachodzi.

Politycy, odpowiedzialni za kształt gospodarki, powinni zauważyć, ze tak naprawdę mają do wyboru dwie strategie ekonomiczne: „politykę wzrostu podaży” oraz „politykę wzrostu popytu”. Znając aktualną sytuację swojego społeczeństwa, po prostu wybrać właściwe w danej chwili - narzędzia.

piątek, 23 sierpnia 2013

Jakie decyzje polityków zagrażają bezpieczeństwu państwa?

Co mają wspólnego Japonia i Portugalia? Otóż w odpowiedzi na pogorszenie się sytuacji finansowej budżetu państwa, do jakiej doszło po pęknięciu bańki, rządy tych krajów wdrożyły strategię podwyżek podatkowych. Ponieważ gospodarki były (i nadal są) w tendencji do deflacji, to efektem tych decyzji było zmniejszenie się dochodów podatkowych rządu, a co za tym idzie dalsze pogorszenie się sytuacji finansowej kraju. Gdyż wraz ze spadkiem przychodów budżetowych zaszła konieczność zaciągnięcia nowego długu.

Ale na tym podobieństwa pomiędzy Japonią a Portugalią się kończą. Gdyż problem zaciągniętego przez rządy „długu publicznego” jest diametralnie różny. Rząd Portugalii musi martwic się o oceny i intencje „międzynarodowych rynków finansowych” i „agencji ratingowych”. A rząd Japonii musi martwic się tylko o Japończyków. Zadaniem dla japońskich ministrów jest tylko rozwiązanie deflacji.

Jeżeli rząd Japonii prawidłowo wprowadzi i zrealizuje politykę ant-deflacyjną, to Japonia powróci na drogę wzrostu. A to dalej pozwoli na dokonanie konsolidacji fiskalnej budżetu, przez co mam na myśli, obniżenie wskaźnika zadłużenia publicznego wobec PKB. Każdy, kto spokojnie przemyśli mechanizmy przepływu pieniędzy, to zrozumie. I zauważy, że straszenie Japonii bankructwem, to tylko populistyczne hasła.

Gospodarka Portugalii tymczasem trzęsie się w posadach za każdym razem, kiedy agencje ratingowe raczą się wypowiedzieć o tym kraju.

A co dzieje się w Polsce? Ostatnio zaakceptowano rządowy plan zwiększenia deficytu budżetowego. Czyli rząd Polski znowu pożyczy pieniądze. Od kogo? Od społeczeństwa, czy od obcej instytucji finansowej? Czy dług ten będzie denominowany w krajowej walucie, czy w obcej? Jeśli pożyczkodawcami będą fundusze zagraniczne, to jaki procent całości długu znajdzie się w obcych rękach. Jak pamiętam, całkiem niedawno rząd polski otrzymał ostrzeżenie, że już zbyt duża ilość długu należy do funduszy zagranicznych. To zagraża bezpieczeństwu finansowemu kraju, gdyż jest on bardzo podatny na ewentualne spekulacje.

Dług zaciągnięty w krajowej walucie, a dług w obcej walucie, nie jest długiem tego samego rodzaju!

Jeżeli rząd sprzedaje obligacje we własnej walucie, a one kupowane są z oszczędności własnego narodu, to zasadniczo, takie posunięcia nie narażają bezpieczeństwa finansowego kraju. (Oczywiście pomijam tu takie posunięcia, jak niekontrolowany dodruk pieniądza, prowadzący do hiperinflacji.) Jeżeli do tej pory rząd korzystał ze szczodrej ręki „międzynarodowych rynków finansowych”, to dla dobra własnego społeczeństwa, teraz powinien to zmienić.

Co więcej zadaniem rządu jest umożliwienie społeczeństwu uzyskania dochodu. Co przejawia się spadkiem poziomu bezrobocia. Dlatego tak powinien organizować obrót gospodarczy, aby wydatki narodu polskiego stały się dochodem Polaków. Czyjeś wydatki, to dla drugiej strony dochód! Rząd Polski sam nie może tak wydawać pieniędzy, aby dochód został transferowany za granicę. Co więcej, to zadaniem właśnie rządu jest stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju przemysłu krajowego. Przy czym rozwój przemysłu, to nie to samo, co zorganizowanie kilku zagranicznych montowni. Czy struktura gospodarcza, gdzie wydatki Polaków stają się dochodami Polaków, nie byłaby najkorzystniejsza? Na tym polega prawdziwa ekonomia – greckie Oikos Nomos – zarządzanie domem, tworzenie gospodarki krajowej.

Wiele razy w komentarzach pod wpisami czytałem opinie Polaków, że „nie możemy rozwinąć krajowego przemysłu, bo w Polsce przemysł został w ogóle zniszczony”, „nic już nie można zrobić, bo przemysł nie istnieje”, „Polska to biedny kraj, w porównaniu do Japonii i dlatego musi pożyczać pieniądze z zagranicy”, a najbardziej bolesne: „znalezienie pracy w innych krajach jest prostsze niż naprawa własnego kraju”.

Jest takie powiedzenie, że kraj, który przetrwa wojnę, ale może zginąć w pokoju. Dlatego na rządzących i ustawodawcach spoczywa ogromna odpowiedzialność. Nie zbrojny atak, ale złe zarządzanie krajem, może doprowadzić do jego upadku. Zmienić na lepsze Polskę mogą tylko sami Polacy, nikt inny. Bierne gospodarczo, skonfliktowane ze sobą elity polityczne, nie zaprowadzą społeczeństwa w dobrym kierunku. Teraz jest najlepsza pora, aby zwykli ludzie, dziennikarze i politycy, zadali sobie pytanie: czy warto nadal angażować się w kłótnie personalne i przepychanki polityczne, czy też zacząć wreszcie poważnie myśleć i dyskutować o gospodarce?

„Jak nie my, to kto?”

„Jak nie teraz to kiedy?”poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Problem gospodarczy Grecji jest stosunkowo szeroko omawiany. A co się dzieje w Portugalii? Niestety Portugalia znajduje się w takiej samej sytuacji. Po pęknięciu bańki, w tym kraju, drastycznie zwiększył się deficyt fiskalny. A gdy zabrakło pieniędzy w budżecie, to rząd zwiększył obciążenia podatkowe. I co mu to dało? Dochody podatkowe rządu Portugalii – spadły! Co już kompletnie pogrążyło finanse kraju. Kolejny przykład na poparcie tezy, że w czasie deflacji lub recesji, jakiekolwiek podwyżki podatków, zmniejszają wpływy budżetowe państwa. Portugalia zrobiła dokładnie takie same błędy, jak kiedyś Japonia.

 

Dochody podatkowe rządu = nominalny PKB × stawka podatkowa x współczynnik elastyczności dochodów.

Podczas deflacji zwiększenie podatków redukuje inwestycje przedsiębiorstw i konsumpcję prywatną. Co zmniejsza wielkość PKB, a w efekcie zmniejsza wartość łącznych wpływów budżetowych. A kiedy mniej pieniędzy wpływa do budżetu, to sytuacja finansowa państwa pogarsza się. Przy takich ruchach rządu stabilizacja finansowa budżetu jest po prostu niemożliwa.

Chcę zwrócić uwagę, na jeszcze jeden fakt: zmniejszanie wydatków rządowych na ubezpieczenie społeczne jest także równoważne ze wzrostem obciążeń podatkowych społeczeństwa. To znaczy, że przynosi ten sam efekt.

Portugalia w 2011 roku podniosła ogólna stawkę podatku VAT z 21% do 23%. Jednocześnie zniosła szereg, dotychczas funkcjonujących, ulg w tym podatku (związanych ze sprzedażą energii, powierzchni usługowych itd.). Co jeszcze skumulowało efekt zwiększenia VAT.

Po wdrożeniu tych bardzo bolesnych dla społeczeństwa podwyżek, rząd Portugalii chwalił się, że „w porównaniu z poprzednim rokiem, oczekuje 11,6% wzrostu dochodów budżetowych”. A po roku, na dzień 31 lipca 2012r., ze zdziwieniem podliczył, że w praktyce, dochody podatkowe budżetu… zmalały o 1,1%!

Znowu sprawdziło się prawo, że: w sytuacji kryzysu gospodarczego wywołanego recesją, z tendencją do deflacji, wynikiem wzrostu obciążeń podatkowych, jest spadek dochodów budżetu.

Powód jest oczywisty, po upadku bańki gospodarka kurczy się, dochodu ludzi maleją. W Portugalii od czasu wybuchu kryzysu tempo „wzrostu” gospodarczego jest ujemne i wynosiło -1,6% w 2011r., -3,2% w 2012r. i przewiduje się -2,3% w roku obecnym.

Gospodarka Portugalii maleje, a jednocześnie bezrobocie rośnie. W maju tego roku poziom bezrobocia w Portugalii osiągnął rekordowy poziom 17,6%. I to nie koniec. Niestety szacuje się (według danych OECD), że za rok poziom ten sięgnie 18,6%.

A co z cenami? W bieżącym roku Inflacja w Portugalii oscyluje poniżej 1%. Co prawda, w jakiś sposób ceny nie spadają, jednak gdy wzrost cen detalicznych jest bliski zeru, to można stwierdzić, że zbliża się już tendencja deflacyjna.

Ogólny obraz gospodarki tego państwa napawa pesymizmem. Co gorsza, zamiast otrzymać wsparcie od takich instytucji jak Unia Europejska czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to Portugalia poszła drogą twardej polityki oszczędnościowej. I dlatego sytuacja społeczeństwa stopniowo się załamuje. Ludzie masowo tracąc pracę tworzą coraz bardziej zdesperowaną siłę. W wyniku czego sytuacji polityczna Portugalii wydaje się być coraz bardziej niestabilna.

W lipcu światem polityki wstrząsnęła informacja o dymisji ministra spraw zagranicznych oraz ministra finansów. Co i tak nie uspokoiło nastrojów społecznych. Tym bardziej że już w sierpniu sekretarz stanu ds. skarbu został oskarżony o współudział w fałszowaniu informacji na temat budżetu państwa, za rządów partii socjalistycznej w 2005r. I oczywiście odszedł ze stanowiska. Powody tak niestabilnej sytuacji politycznej Portugalii nie są co prawda w pełni oczywiste. Ale widoczną przyczyna jest atak ze strony społeczeństwa, które jest przeciwne polityce oszczędnościowej. Innymi słowy: jeżeli partie polityczne tworzące obecną koalicję dalej będą promować politykę oszczędności, to ich czas w parlamencie jest policzony. Już teraz znaczące siły społeczne Portugalii domagają się przeprowadzenia przyspieszonych wyborów.

http://sankei.jp.msn.com/world/news/130703/erp13070309140002-n1.htm

Kto może je wygrać? Obawiam się, że podobnie jak w Grecji, na niezadowoleniu społecznym, swoją siłę mogą zbudować partie ekstremistyczne. Ledwo ustabilizowała się sytuacja na Bałkanach, a czyżby znowu zbliżał się koniec spokoju w Europie?

czwartek, 15 sierpnia 2013

Od czasu wybuchu kryzysu w Unii Europejskiej ekonomiści jak mantrę powtarzają jedno zalecenie: reformy strukturalne. Cóż takiego mają spowodować te zalecane reformy? Najprościej mówiąc - obniżyć koszty i zwiększyć wydajność pracy. Czyli spodziewanym efektem ich realizacji powinien być wzrost zasilania rynku, a więc wzrost podaży. Czy naprawdę tego potrzeba Europie? Czy w krajach Unii odczuwalny jest brak produktów? Czy też może ich ceny błyskawicznie rosną? Nie zauważyłem. Wręcz przeciwnie: dostępny jest nadmiar produktów, a inflacja jest bardzo niska. Ewidentnie brakuje popytu! Więc pytam się: w jaki sposób wzrost podaży ma wyprowadzić Europę z kryzysu?

Wielkiej Trójki zalecenie drugie  - polityka oszczędności – jeszcze bardziej redukuje ten i tak już malejący popyt.

W obliczu malejącej gospodarki krajowej, państwa próbują ratować bilans finansów publicznych wprowadzając drastyczne cięcia wydatków rządowych i zwiększając obciążenia podatkowe.

Ale ani oszczędności wydatków budżetowych, ani podwyżki podatków, nie uzdrowią budżetu! Pamiętajmy, że:

PKB = konsumpcja gospodarstw domowych + inwestycje przedsiębiorstw + krajowe wydatki rządowe + eksport netto.

W Grecji będącej w stanie deflacji nie rośnie ani konsumpcja ani inwestycje, odwrotnie – te wskaźniki spadają. Dlatego jakiekolwiek decyzje oszczędnościowe rządu także przyczynią się do spadku PKB. A w efekcie i do pogorszenia sytuacji finansowej kraju, gdyż jak poprzednio pisałem:

Dochody podatkowe rządu = nominalny PKB × stawka podatkowa x współczynnik elastyczności dochodów.

Spadek nominalnego PKB powoduje jeszcze większy spadek dochodów państwa.

W kraju borykającym się z deflacją, każdy wzrost podatków powoduje, że inwestycje przedsiębiorstw i konsumpcja gospodarstw domowych maleje. W rezultacie zmniejsza się PKB i spadają łączne wpływy budżetu państwa. Dlatego nie można osiągnąć poprawy stabilności finansowej kraju poprzez wzrost podatków.

Chcę jeszcze zwrócić uwagę na bardzo znamienny współczynnik – elastyczności dochodów podatkowych. Jego znaczenie wytłumaczę na konkretnym przykładzie: w sytuacji gdy ludzie tracą pracę a przedsiębiorstwa bankrutują – ta rzesza podmiotów przestaje płacić podatki, co automatycznie powoduje spadek dochodów budżetowych. Wzrost stawki podatkowej w czasie spowolnienia gospodarczego, skutkuje pojawieniem się coraz większej liczby podmiotów gospodarczych (ludzi i przedsiębiorstw), które nie płacą podatków. Zmniejsza się ilość „czynnych podatników”. A co za tym idzie jeszcze bardziej maleje PKB. Rośnie bezrobocie. W rezultacie dochody podatkowe rządu zmniejszają się znacznie szybciej niż samo PKB.

Realizacja polityki oszczędności z zasady powoduje wzrost bezrobocia. Co dalej obniża wpływy budżetowe. I tak dalej, i tak dalej…

Myślę, że już najwyższa pora, aby zadać politykom pytanie: w jakim celu robią te oszczędności? Czy w ogóle jest jakiś sens? A może celem jest polityka oszczędności sama w sobie? Bo po jej efektach nie widać, aby dążyła ona do poprawy życia społeczeństwa, ani do stabilizacji finansowej państw. Czy celem rządu nie powinno być dążenie do poprawy życia ludzi? Aby go zrealizować rząd powinien realizować strategie umożliwiające społeczeństwu uzyskanie dochodu. A tymczasem działa całkiem odwrotnie. Dla kogo? W czyim interesie?

Posunięcia, jakie wymusza Wielka Trójka nie mają nic wspólnego z myśleniem ekonomicznym. Bo ekonomia to „Oikos Nomos” – „zarządzanie domem” dla poprawy dobrobytu jego mieszkańców.

wtorek, 13 sierpnia 2013

Grecja – tak się żyje pod dyktando Wielkiej Trójki.

Coraz częściej krytykowana ale nadal realizowana polityka oszczędności, wzrost podatków, czy też z drugiej strony: emisja obligacji, drukowanie waluty, reformy strukturalne, inwestycje publiczne, wydatki społeczne – to wszystko są tylko „środki” prowadzące do celu. Celu, jakim powinna być poprawa jakości życia społeczeństwa. Działania zmierzające np. do zmniejszania wydatków publicznych nie powinny być celem samym w sobie, a tymczasem mam wrażenie, że w Europie politycy się trochę pogubili. W Unii Europejskiej „polityka oszczędności” i tzw. „reformy strukturalne” stały się celem nadrzędnym, który należy realizować nie bacząc na koszty społeczne. A te są katastrofalne: w niektórych krajach unijnych olbrzymia część społeczeństwa utraciła pracę i co za tym idzie jedyne źródło dochodów. Tragicznym przykładem jest Grecja.

http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20130630-OYT1T00353.htm  

Doczekaliśmy się, że w XXI wieku problemem społecznym w tym kraju stał się głód. Doniesienia prasowe alarmują, że dochodzi do sytuacji, gdy w szkołach dzieci chodzą głodne na lekcje i wprost mdleją z głodu.

Na szczęście w Grecji zaktywizowały się prywatne grupy pomocy (wolontariusze, NGO), które współpracując z lokalnymi mieszkańcami rozdają żywność potrzebującym. I nie dzieje się to tylko na zapadłej prowincji, ale nawet w stolicy kraju – w Atenach. Z tygodnia na tydzień coraz więcej ludzi korzysta z pomocy żywnościowej. Ich ilość zwiększyła się aż 2,5 krotnie w ciągu jednego roku! Dawniej po żywność przychodzili przede wszystkim uchodźcy, obecnie większość odwiedzających ośrodki pomocy to Grecy.

Woluntariusze znają mnóstwo historii: 51-letni Grek, przynajmniej raz w tygodniu przyjeżdża po żywność. „Pracował jako marynarz na wielkich statkach, ale już od trzech lat jest bezrobotny. A musi utrzymać 13-letniego syna. Jego jedynym dochodem są obecnie pieniądze, jakie zarabia podczas doraźnych robót budowlanych. Tłumaczy, że nie może przyjeżdżać codziennie, bo przecież musi szukać pracy. W szkole jego syna lawinowo zwiększa się liczba dzieci, które nawet nie mają co jeść, po tym jak ich rodziców dotknęło bezrobocie. Już nikogo nie dziwią sytuacje, gdy uczniowie mdleją z głodu…”

Podczas Wielkiego Kryzysu wywołanego krachem na giełdzie w Nowym Jorku w październiku 1929 roku, stopa bezrobocia w USA osiągnęła aż 24,9%. To niższy poziom, niż obecnie w Grecji! Stopa bezrobocia w Grecji wynosi około 27,4%. Bezrobotni nie mają dochodów. Brak pieniędzy w końcu prowadzi do głodu. Wspaniałe recepty ekonomistów unijnych stworzyły w tym rozwiniętym kraju, swoiste zjawisko „głodu z bezrobocia”. To może zniszczyć całe społeczeństwo. Przecież nikt nie chce być głodny. W końcu zdesperowani ludzie nie będą widzieli innego sposobu jak „siłowe” próby poprawy swojego losu.

Nie można jednoznacznie określić, ile jeszcze ludzie wytrzymają w spokoju. Kiedy ruszy lawina? Historycznie, pamiętamy, że przy 43,3% bezrobociu w Niemczech w 1932 roku, kolejny rok dopuścił do władzy Hitlera. Już teraz w Grecji rozszerza swoją popularność skrajnie prawicowa partia polityczna. Partia, która przedstawia bardzo radykalne postulaty m. in. deportacji wszystkich emigrantów. W maju ubiegłego roku, uzyskała ona 18 miejsc w parlamencie. A w czerwcu tego roku cieszyła się już 14% poparciem społecznym, co dało jej trzecie miejsce w badaniach opinii publicznej. Gdyby teraz przeprowadzono wybory w Grecji, partia ta plasowałaby się zaraz po ND i SYRIZA. A wtedy…

Jak długo jeszcze strefa euro chce kontynuować błędną politykę gospodarczą?

niedziela, 11 sierpnia 2013

Zadłużenie japońskiego rządu to więcej niż 200% w stosunku do PKB. To więcej niż dług Grecji, czy Hiszpanii, ocierających się o bankructwo. A tymczasem Japoński rząd planuje jeszcze zwiększyć wzrost tego zadłużenia, aby sfinansować szeroko zakrojoną akcję inwestycji publicznych, co ma pobudzić gospodarkę krajową. Ten, na pierwszy rzut oka samobójczy plan, w rzeczywistości jest właściwym posunięciem ekonomicznym, zmierzającym do konsolidacji fiskalnej kraju.

Mimo to, część ludzi straszy, że drukowanie pieniędzy może skończyć się hiperinflacją. Zgadzam się, że hiperinflacja to katastrofa, ale nie wyobrażam sobie, aby komukolwiek z japońskiego rządu czy Banku Centralnego brakowało tej wiedzy. Niemniej najpierw warto uświadomić sobie, że Japonia od 20 lat jest w deflacji. Celem obecnego rządu Japonii jest osiągnięcie inflacji w kraju na poziomie 2% rocznie! Gdyby wskutek emisji pieniądza, stopa inflacji rosła zbyt silnie i zbyt wysoko, to przecież Bank Centralny ma narzędzia do odwrócenia tej operacji. Może dokonać „absorpcji” środków z rynku. Centralny Bank Japonii ma uprawnienia do kontroli banków prywatnych i może wymóc od nich zakup odpowiedniej ilości obligacji rządowych. Posuniecie to znacznie zmniejszy ilość posiadanej przez prywatne banki gotówki i „ostudzi” pęd inflacyjny.
Analizując z każdej strony strategię gospodarcza Japonii, przewidując nawet najgorszy scenariusz, muszę przyznać, że Japonia jest raczej bezpieczna. A Europa? No cóż, niezbędnym warunkiem wprowadzenia tej strategii jest posiadanie własnej waluty i prawa do prowadzenia niezależnej polityki fiskalnej i pieniężnej. A kraje członkowskie strefy euro, tych uprawnień nie posiadają. Dlategonastępstwem obecnego kryzysu, z tendencją do deflacji, jest gwałtowny wzrost bezrobocia i ubożenie ludzi, a rząd danego kraju nic nie może zrobić, jest bezradny.
Czy kraje Unii Europejskiej muszą doprowadzić do pauperyzacji własnego społeczeństwa?
A czy mają inne wyjście?
Co z Polską? Proszę zwrócić uwagę na jeden wskaźnik: stopa inflacji w Polsce drastycznie spada. Obecnie widoczna jest pełna tendencja deflacyjna. W czasie inflacji powinniśmy prowadzić politykę przeciwdziałającą inflacji, a w czasie deflacji – przeciwdziałać deflacji. To są dwie różne strategie. Japonia nauczyła się tego dopiero po 20 latach. Boje się, bo widzę, że Polska chce popełniać te same błędy. Zwolennicy doktryny neoliberalnej wydają się być głusi i ślepi na fakty. Mądry neoliberał po szkodzie???
W Polsce obserwuję duży sprzeciw wobec inwestycji publicznych. A tymczasem inwestycje publiczne same w sobie nie są bezużyteczne. Bezużyteczne są te inwestycje publiczne, które nie zostają odzwierciedlone w PKB! Inwestycje publiczne są bezużyteczne, gdy nie tworzą w kraju nowych miejsc pracy.Inwestycje publiczne są bezużyteczne, gdy powierza się ich wykonawstwo firmom zagranicznym, które nie płacą w kraju podatków. Wtedy do poprawy powinien być system zlecania tych inwestycji, a nie całkowita rezygnacja z nich.
Dynamiczny rozwój gospodarczy, jaki zanotowała Japonia po II Wojnie Światowej napędzany był właśnie poprzez inwestycje publiczne. Rząd realizował tworzenie publicznych środków trwałych: autostrad, portów, lotnisk, rozbudował kolej. Ówczesny rozwój infrastruktury napędzał przedsiębiorstwa do rozszerzania swojej działalności. Oczywiście Japonia posiadał wtedy zarówno własną walutę jak i autonomię taryfową. Japonia była rynkiem jednolitym, ale w tym czasie dość mocno zamkniętym na zagranicę. Ale z czasem, gdy rozwinęły się krajowe przedsiębiorstwa i stały się konkurencyjne, Japonia stopniowo dokonała otwarcie swojego rynku. Japońska gospodarka zajmuje obecnie 3 miejsce na świecie pod względem wielkości PKB.
Japonia od 20 lat boryka się z deflacją. Niestety tendencja do deflacji obecnie zaczyna być widoczna również w wielu innych krajach, szczególnie w Europie. Dlatego Japonia, bazując na swoich wcześniejszych doświadczeniach, ma obowiązek pokazania światu, jak prawidłowo należy walczyć z deflacją. Ponieważ już 20 lat wcześniej poznaliśmy to straszne zjawisko, to warto głośno krzyczeć, aby żaden już kraj nie powtórzył naszych błędów.
poniedziałek, 22 lipca 2013

Ubiegłotygodniowa deklaracja polskiego rządu o  wzroście poziomu zadłużenia krajowego, wywołała dużą falę krytyki i jak najbardziej uzasadnionych obaw co do możliwości spłaty tego długu w przyszłości. Skąd rząd weźmie pieniądze na jego spłatę? Uważam, że najgorszym pomysłem byłaby podwyżka podatków (VAT, PIT, CIT), gdyż jak pokazuje doświadczenie, takie decyzje powodują tylko drastyczny spadek dochodów państwa, o czym pisałem poprzednio. Natomiast najlepszym sposobem rozwiązania tego problemu byłyby działania rządu stymulujące rozwój krajowej gospodarki.

Istnieje wprost proporcjonalna korelacja pomiędzy dochodami podatkowymi rządu a nominalnym Produktem Krajowym Brutto. Rząd w postaci podatków pobiera pewien procent wartości krajowego PKB. Jaka to część – to zależy od wielu czynników, szczególnie od sytuacji gospodarczej danego kraju. Wskaźnik ten nie jest stały, obecnie w Japonii kształtuje się na poziomie 10%. Spadek bądź wzrost nominalnego PKB automatycznie powoduje, że część osób i przedsiębiorstw płaci większe podatki, mniejsze, bądź też ich wcale nie płaci. Oczywiście bezrobotni oraz przedsiębiorstwa notujące stratę podatków dochodowych nie płacą. Wzrost bezrobocia oznacza dla budżetu spadek poziomu dochodów podatkowych.

W czasie recesji lub deflacji, gdy kurczy się poziom nominalnego PKB, coraz większa rzesza ludzi nie płaci podatków, bo zwalniana jest z pracy. Dochody podatkowe rządu spadają wtedy szybciej niż nominalny PKB.

A w drugą stronę, gdy mamy boom gospodarczy, gdy zwiększa się nominalny PKB, rośnie poziom zatrudnienia, rośnie zysk przedsiębiorstw – lawinowo pojawiają się coraz nowe źródła wpłacające do budżetu podatek od swoich dochodów.

W sytuacji zmniejszającego się nominalnego PKB, dochody podatkowe rządu spadają jeszcze szybciej. Jednak z drugiej strony, wzrost nominalnego PKB powoduje znacznie większy, procentowy wzrost dochodów podatkowych rządu. Jest to ruchomy współczynnik „elastyczności” dochodów, który zawsze należy uwzględnić w obliczaniu dochodów podatkowych rządu.

Dochody z podatków = nominalny PKB × stawka podatkowa  x  ruchomy współczynnik

Przyjmuje się, że współczynnik ten podczas deflacji w Japonii wynosi 3-4. Co oznacza, że każdy wzrost nominalnego PKB o 1%, powoduje zwiększenie wpływów podatkowych rządu o 3-4%. Prawdopodobna jest więc możliwość wzrostów przychodów rządu aż o ponad 10%, gdyby udało się doprowadzić do 3% wzrostu nominalnego PKB. I to jest obecnie najwłaściwsza strategia zmierzająca do konsolidacji fiskalnej budżetu. I właśnie w tym celu japoński rząd stymuluje gospodarkę znaczącym bodźcem fiskalnym (inwestycje publiczne). Dzięki temu mają powstać w Japonii nowe miejsca pracy, powinien obniżyć się poziom bezrobocia, a przedsiębiorstwa zachęcony długoterminowymi kontraktami powinny zwiększyć swoje inwestycje. Czyli ostatecznym celem rządu jest wzrost nominalnego PKB.

Innymi słowy: japoński rząd zaciąga nowy dług, aby nabrać zdolności spłaty poprzedniego długu. Co najbardziej istotne: nowy dług nie służy pokryciu bieżących potrzeb, lecz stworzeniu warunków do takiego rozwoju gospodarki narodowej, aby w przyszłości spłata tego zadłużenia była jak najmniej dolegliwa. Nie mogę natomiast oprzeć się irytacji, gdy obserwuję wyłącznie doraźne działania polskiego rządu. Przypomina to gaszenie pożaru kubkiem wody. Albo raczej benzyny, bo obecne „podbieranie” pieniędzy z funduszu rezerwy demograficznej, OFE, itd. spowoduje jeszcze większe obciążenie budżetu w przyszłości. Czyżby politycy nie byli w stanie sięgnąć wyobraźnią dalej niż do następnych wyborów? A może wyznają zasadę „po nas choćby potop”?

Polska gospodarka jeszcze ma szansę na uzdrowienie. A taka Grecja czy Hiszpania, są praktycznie skazane na wegetację, bo utraciły prawo prowadzenia korzystnej dla siebie polityki pieniężnej na rzecz Europejskiego Banku Centralnego. A z Brukseli jakoś żaden głos nie deklaruje pomocy kosztem własnego dobrobytu…

piątek, 19 lipca 2013

Głosy polityków zaskoczone i szukające winnych obecnego spowolnienia gospodarki i wynikającym z tego znaczącego spadku wpływów podatkowych rządu, budzą we mnie Duży Niesmak. Jak polska gospodarka ma się rozwijać, kiedy w rządzie i parlamencie panuje swego rodzaju niemoc decyzyjna. Choćby samo „rozgrzebanie” prawa energetycznego wstrzymało inwestycje w tym sektorze na sumę, którą szacuje się na kilkadziesiąt miliardów złotych! Inwestycje to miejsca pracy i dochód dla polskich rodzin.

Poraża też brak długofalowej koncepcji rozwoju polskiej gospodarki. Mam wrażenie, że wszelkie decyzje legislacyjne podejmowane są byle jak i przypadkowo. Zresztą to nie tylko moje zdanie: http://wysokienapiecie.pl/tydzien-z-pradem/126-rekordowy-deficyt-inwestycje-utknely-w-rzadzie

Rząd zamiast rozwijać kraj ogranicza się do gaszenia pożarów i podejmuje krótkowzroczne decyzje (np. zamach na OFE), za które w przyszłości Polakom przyjdzie drogo zapłacić. Ale przecież wtedy to już nie będzie problem pana Tuska czy Rostowskiego…

A tymczasem…

Najważniejszym celem rządu powinno być obniżenie stopy bezrobocia i wzrost dochodu narodowego. Warto zdać sobie sprawę, że gdy rośnie dochód narodu, to zwiększają się wpływy podatkowe rządu. I nie ma lepszej drogi na zwiększenia strumienia pieniędzy płynącego do budżetu. Bo jakiekolwiek podwyżki podatków w czasie deflacji bądź stagnacji gospodarczej, powodują spadek wpływów podatkowych rządu. Również błędem jest utrzymywanie ekstremalnie wysokich stawek, jak np. 23% VAT w Polsce. Japonia również przećwiczyła tak polecaną obecnie, politykę oszczędności, cięcia kosztów budżetowych. Boleśnie przekonała się o tym w 1997 roku, gdy rząd w celu konsolidacji fiskalnej budżetu, zadecydował o wzroście stawek szeregu podatków. Wspomniany rząd również znacznie zredukował poziom inwestycji publicznych. Realizując oba te posunięcia – zwiększenie obciążeń podatkowych i zmniejszenie wydatków publicznych – rząd spokojnie oczekiwał zwiększenia przychodów podatkowych. A tymczasem… w wyniku powiększenia stawki podatkowej i redukcji wydatków rządowych… w następnym roku łączne wpływy rządu spadły!

Gospodarka nauczyła nas, że w okresie deflacji i stagnacji podwyżka podatków powoduje zmniejszenie się nominalnego PKB. Choćby dlatego, że ludzie oddając większą część swoich dochodów na rzecz budżetu po prostu mają mniej pieniędzy na zakupy. A gdy zmniejsza się popyt to przedsiębiorstwa rezygnują z inwestycji, ograniczają swoją produkcję. Gdy wysycha podstawowe źródło dochodów podatkowych, to całkowite przychody rządu również zmniejszają się. W 1997 roku dochody podatkowe w budżecie Japonii kształtowały się na poziomie 56 bilionów (10 12) jenów. Rząd zadecydował wówczas o redukcji wydatków publicznych oraz o wzroście stawki podatków. Wskutek czego, dochody budżetu w następnym roku wyniosły już tylko 50 bilionów jenów. Takie są fakty: podwyżka podatków oraz zmniejszenie wydatków publicznych w czasie deflacji, przyniosły spadek dochodów podatkowych rządu o ponad 10%! Dlaczego? Ponieważ decyzje te spowodowały spadek PKB Japonii, który w jednym tylko roku zmniejszył się o ponad 2%.

Dochody z podatków = nominalny PKB × stawka podatkowa  x  ruchomy współczynnik

Dlatego każdy spadek nominalnego PKB, będącego źródłem dochodów podatkowych, spowoduje zmniejszenie się dochodów podatkowych rządu. I decyzje w postaci zwiększenia stawki podatkowej tego trendu nie odwrócą. Niemniej prawdą jest też sytuacja odwrotna: każdy wzrost wartości nominalnego PKB, daje rządowi wzrost wpływów z podatków bez zwiększania stawki podatkowej. I tędy droga panowie politycy. Aby rządzić krajem nie wystarczy być księgowym i policjantem, tu potrzeba dalekowzrocznego, racjonalnego planu i wyjścia ponad ciasne, partyjne układy - dla dobra własnego społeczeństwa. Czy polski rząd ma takie plany?

Niemoc polskiego rządu poraża…

 
1 , 2 , 3