Oczami Japończyka

Kontrowersje wokół TPP.

poniedziałek, 28 stycznia 2013

W poprzednim wpisie, opierając się na bilansie obrotów bieżących krajów strefy euro, pokazałem, że w ciągu 10 lat od momentu wprowadzenia wspólnej waluty, dramatycznie zwiększyła się różnica w rozwoju gospodarczym i bogactwie ekonomicznym pomiędzy państwami członkowskimi. Krótko mówiąc: bogatsze kraje znacznie wzbogaciły się kosztem gospodarek słabszych ekonomicznie, które obecnie są na skraju bankructwa. Uwaga! Jeżeli promujemy globalizm i wolny rynek, jeżeli Polska przyjmie euro, to to samo może zdarzyć się i tutaj!

 

Europa nie jest jedynym miejscem, gdzie Realny Globalizm zarzuca swoje sieci na zwykłych obywateli. Podobne i Japonia może wpaść w spiralę zadłużenia zagranicznego, jeżeli przyjmie układ TPP (Trans Pacific Partnership, który m. in. postuluje całkowite zniesienie barier celnych pomiędzy członkami sojuszu). Jako przykład rozpatrzmy rolnictwo. Wystarczy jeden fakt: na jednego rolnika w Australii przypada 1500 razy większa powierzchnia użytków rolnych niż na rolnika w Japonii. Przy takiej różnicy, nawet przy podjęciu ogromnego wysiłku i zastosowaniu najnowocześniejszych technologii nie ma mowy o zrównaniu szans! Różnica w wydajności będzie istnieć i nie ma żadnej możliwości, aby ją zniwelować. To wynika z samych warunków geograficznych, a tego się nie zmieni.

rolnik

Jeżeli Japonia dołączy do TPP, to produkty rolne z Australii lub Stanów Zjednoczonych zdominują nasz rynek i japońscy rolnicy będą bankrutować jeden po drugim. A wówczas neoliberałowie zakrzyknęliby zgodnie: „Przecież klęska japońskich rolników w warunkach wolnej konkurencji jest ich własną winą. Oni sami są za nią odpowiedzialni.” A potem uspokajaliby: Ponieważ działa „Prawo Saya”, to rolnicy, którzy zbankrutowali mogą natychmiast znaleźć inną pracę, dlatego stopa bezrobocia nie wzrośnie. A jeżeli jakiś rolnik pracy znaleźć nie może, to znaczy, że jest on „niedopasowany do pracy”, czyli należy mu zapewnić właściwe wykształcenie zawodowe. I teoretycznie problem jest rozwiązany. A jak to działa w praktyce? Wystarczy przejść się do jakiegokolwiek polskiego urzędu pracy…

Urząd Pracy

Ze zgrozą obserwują, że polityka bazująca na ekonomii neoliberalnej, której przejawem jest euroglobalizm lub transpacyficzny pakt TPP, nadal znajduje swoich wyznawców. A przecież jej zgubne efekty są widoczne na całym świecie.

sprawiedliwość

 

sobota, 17 listopada 2012

Na fundamencie myśli neoliberalnej mechanizmy ekonomiczne stopniowo ulegały procesom globalizacji. 

globalizm, korporacje

Dziś, w skali całego świata, możemy dostrzec porażkę tej idei. Na własnej skórze, niestety możemy odczuć niebezpieczeństwa, jakie niesie globalizacja. Uwidoczniło się to szczególnie wyraźnie w aktualnym kryzysie strefy EURO, czy wcześniej w upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers.

Ostatecznie struktura państwa stanowi niezbędną gwarancję zabezpieczającą byt swoich obywateli, byt również ekonomiczny. Bez ochrony rynku wewnętrznego tego się nie da zrealizować.

antyglobalizm, rynek wewnętrzny, protekcjonizm

Nieprzemyślane uczestnictwo w TPP niesie ze sobą ryzyko doprowadzenia Japonii do ruiny w wymiarze i ekonomicznym i kulturowym.

antyglobalizm

Obywatele mojego kraju, niestety w większości pozostają bierni wobec tych zagrożeń.  Japonia  po wojnie odrodziła się jako państwo teoretycznie suwerenne, jednak w rzeczywistości pozostaje w obszarze wpływów Stanów Zjednoczonych. Postawa Japończyków, godzących się na ten stan rzeczy jest gorszącym przykładem bezradności oraz zagubienia własnej tożsamości narodowej. 

antyglobalizm

wtorek, 13 listopada 2012

Grupy, które popierają przystąpienie Japonii do paktu TPP, to jednak nie całe społeczeństwo. Dlatego zadziwiło mnie, dlaczego tak mało jest głosów krytycznych. Dlaczego wszyscy bezmyślnie przyjmują tę jednowymiarową propagandę? I tu dojrzałem głębszy problem. Społeczeństwo japońskie nie wie i nie rozumie, czym jest jego interes narodowy! Źródeł tego zjawiska jest kilka:

1. Po pierwsze podatność japońskiego społeczeństwa na manipulację w wyniku powojennej edukacji, wprowadzającej błędny ogląd historii.

napoleon, kłamstwa historii,

2. Po drugie konstrukcja pokojowej konstytucji, która zabrania Japonii obrony własnego kraju. Na mocy układu ANPO[1] całe bezpieczeństwo militarne Japonii uzależnione jest od Stanów Zjednoczonych –  mechanizm ten sprawia, że Japonia obawia się reakcji Stanów Zjednoczonych (czy istotnie w warunkach konfliktu Ameryka podjęłaby się obrony Japonii??).

obrona Polski, wojsko, bohater

3. Taktyka relokacji przedsiębiorstw za granicę, w celu podniesienia ich zyskowności.

bezrobocie, deindustrializacja Polski

4. I wreszcie relacje między mediami a biznesem. Media przecież utrzymują się  z wpływów od reklamodawców, dlatego stają się rzecznikami ich interesów. Nie mogę oprzeć się refleksji, że ten stan rzeczy właściwy jest nie tylko Japonii...
telewizja kłamie, media NIEzależne[1]
ANPO  „Układ o wzajemnej współpracy i
bezpieczeństwie” podpisany między Japonią a Stanami Zjednoczonymi w 1960 w
atmosferze kontrowersji wokół obecności militarnej Stanów Zjednoczonych na
terytorium Japonii.

czwartek, 08 listopada 2012

Stronnictwo pro-TPP możemy podzielić na  cztery  grupy, których motywacja przedstawia się następująco:


1. Pierwszą grupę stanowią  szeregowi Japończycy, zaślepieni bezkrytycznym pacyfizmem, nie potrafiący przejrzeć strategii Stanów Zjednoczonych, która pod pozorem szerzenia wolnego handlu, ma na cele uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

 propaganda, umysł zniewolony, człowiek oglądający telewizję

 2. Politycy, którzy nie zważając na interesy własnego kraju, nie potrafią powiedzieć „NIE” wobec  Stanów Zjednoczonych.

sprzedajni politycy, skorumpowani politycy, parlament, 

3. Sektor finansowy i przedsiębiorcy, którzy dbają jedynie o interes własnych, samolubnych akcjonariuszy.

sektor finansowy, korporacje, zysk
 

4. Mass media utrzymujące się z reklam, a te z kolei zlecane są przez sferę finansowo-biznesową.

niezależne polskie media, niezależność mediów, media propaganda

Czy można liczyć, że te środowiska będą rzetelnie informować społeczeństwo o ryzyku jakie wiąże się z przystąpieniem do TPP?

czym jest państwo, uczciwe państwo, nieuczciwe państwo

środa, 07 listopada 2012

Fakt kolejny: japońskie podejście do norm dotyczących zdrowia publicznego i ochrony środowiska w porównaniu z amerykańskim, charakteryzuje się ostrzejszymi kryteriami oceny.  Właśnie w tym miejscu dotykamy pozaekonomicznych zagrożeń wynikających z uczestnictwa w TPP! Te kryteria powstawały stopniowo, w procesie demokratycznym, z uwzględnieniem całego tła geograficzno – kulturowego i mają na celu ochronę zdrowia,  bezpieczeństwa Japończyków oraz zachowanie naszej kultury narodowej. A TPP jest umową, która w oparciu o mechanizmy globalizacji wymusza zniesienie wewnętrznych regulacji oraz obowiązującego w danym kraju prawa! Gdzie tu demokracja? Gdzie suwerenność?

propaganda amerykańska statua wolości hipokryzja

Jakże przewrotna jest strategia polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych! Pod płaszczykiem pięknych haseł: globalizacji, wolnego handlu, czy ochrony własności intelektualnej podsuwa regulacje, potencjalnie szkodliwe dla tych krajów.

hipokryzja zło

Obiektywna analiza  plusów i minusów projektu uczestnictwa w TPP przynosi wiele niepokojących niewiadomych. Kto więc stoi za poparciem dla tego paktu?

bezmyślna owca ogłupiony człowiek propaganda

wtorek, 06 listopada 2012

Kolejny przykład, zagrożenia gospodarczego, jakie niesie ze sobą przyjęcie układu TPP dotyczy ochrony środowiska, a konkretnie regulacji dotyczących emisji spalin z samochodów osobowych.

spaliny samochodowe

 Ze względu na obowiązujące w Japonii ostrzejsze normy w tym zakresie, typowe samochody amerykańskie nie mogłyby być tutaj sprzedawane.  I znowu pojawia się pytanie, czy w takiej sytuacji amerykańscy producenci samochodów nie zaskarżyliby tej regulacji.  Gdyż eliminuje ona  ich produkty z rynku japońskiego…

amerykański samochód

Co gorsza, to nie są czysto hipotetyczne obawy! W rzeczywistości tego typu scenariusze zrealizowały się w strefie krajów NAFTA. Znane są przypadki, w których rządy Meksyku czy Kanady były zmuszane do wypłaty odszkodowań firmom z USA lub zmiany swojego prawa. Na mocy paktów o wolnym handlu amerykańskie korporacje uzyskują olbrzymie prawa i żadnych obowiązków!

konsumpcjonizm

Przykłady te można mnożyć bez końca. Dlatego bezkrytyczne poparcie dla idei przystąpienia do TPP, bez wskazania na zagrożenia jest dalece nieodpowiedzialne!

bogactwo ubóstwo

Uczciwy handel, to nie to samo co wolny handel.

poniedziałek, 05 listopada 2012

Pisałem już, że po wejściu do TPP mojemu krajowi grozi degradacja rolnictwa i przemysłu. Jakby tych niebezpieczeństw było mało, wejście Japonii do układu TPP może przynieść bardzo konkretne zagrożenia finansowe.

finansowy arbitraż międzynarodowy zagrożenia

A teraz wyobraźmy sobie sytuację, że wprowadzenie w życie zniesienia barier celnych, dotyczących konkretnej grupy produktów, stałoby w sprzeczności z przepisami prawa krajowego. I co teraz? Możliwe są dwa wyjścia: albo pod przymusem zmienić regulacje własnego (suwerennego?) kraju, a jeśli nie, to zagraniczne firmy handlowe uzyskałyby podstawy do zaskarżenia Japonii. Czyli hipotetycznie, jeśli jakiś zapis nie byłby na rękę np. producentowi Coca Coli, to mógłby od wywalczyć odszkodowanie od rządu Japonii za odstępstwo od reguł TPP.

globalizm dyktatura korporacji

Międzynarodowym arbitrażem w sporach handlowych zajmuje się Bank Światowy, a jego struktury pozostają pod silnym wpływem Stanów Zjednoczonych.  I tak ziarnko do ziarnka, rodzi się podejrzenie, że arbitraż realizowany za pośrednictwem tych instytucji, za ich zamkniętymi drzwiami utrudniłby prowadzenie  transparentnych procedur odwoławczych, np. kazus ISD: Investor States Dispute.  Investor States Dispute – zapisy w prawie międzynarodowym pozwalające inwestorom zagranicznym na inicjowanie procedur zaskarżających rządy państw – partnerów handlowych.

 globalizm zabójstwo wolności

Dla przykładu rozpatrzmy taką potencjalną sytuację: w Stanach Zjednoczonych produkty GMO (żywność modyfikowana genetycznie) są sprzedawane w sklepach bez konieczności rozróżniania ich od produktów tradycyjnych. Natomiast wedle ustawodawstwa japońskiego, wymagane jest, aby produkty GMO były oznaczone w sposób czytelny dla konsumenta. Uważam, że bardzo realna jest obawa, że Stany Zjednoczone będą starały się usunąć tę regulację w ramach przepisów znoszących bariery celne.  A Wy chcielibyście jeść żywność niewiadomego pochodzenia?

żywność modyfikowana genetycznie

Albo przypuśćmy, że Japończycy unikaliby kupowania żywności GMO, w efekcie produkty amerykańskie nie sprzedawałyby się na naszym rynku – jaką mamy gwarancję, że w tej sytuacji państwo nie zostanie pozwane do międzynarodowej instytucji przez amerykańskich producentów z zamiarem wyegzekwowania odszkodowania?

korporacje amerykańskie

niedziela, 04 listopada 2012

Argumenty popierające układ TPP mają charakter czysto emocjonalny. Natomiast chłodna analiza faktów wskazuje na  całkiem poważne zagrożenia, jakie potencjalne mogą płynąć dla Japonii i innych krajów, z przystąpienia do paktu.

TPP sprzeciw wobec prawa 

Zacznijmy od faktów widocznych się na pierwszy rzut oka: PKB Japonii oraz Stanów Zjednoczonych składałoby się na 90% PKB całej strefy członkowskiej TPP.  (W proporcji USA : 60%, Japonia: 30%).  Czy w tej sytuacji możemy mówić o równym partnerstwie wewnątrz całej grupy? To przecież raczej przypomina układ pomiędzy dwoma najważniejszymi „graczami” w regionie!

TPP układ

Zniesienie barier celnych spowoduje  zwiększenie importu do Japonii tanich produktów rolnych. Tańszych niż te wyprodukowane w moim kraju, bo czy można porównywać koszt wypasu bydła na olbrzymich połaciach Australii, z jego hodowlą w okolicach Kioto? W Wietnamie pola ryżowe mają hektary, w Japonii – to czasami nie więcej niż  kilkaset metrów! Czy tak wygląda konkurencja na równych prawach? Odpowiedzią stronnictwa pro-TPP  jest argument, że japońskie rolnictwo jest nieefektywne i potrzebuje reform, a poprzez uczestnictwo w pakcie  działania reformujące zostaną szybko zainicjowane. Czyli mamy się spodziewać, że rolnicy w celu zwiększenia konkurencyjności, zwiększą swoje areały upraw zrównując górę Fuji, albo organizując wypas bydła na dnie oceanu?

rolnictwo ekstremalne

Mieszkańcy obszarów dotkniętych zeszłorocznym tsunami oraz związanym z nim kryzysem atomowym, w większości utrzymują się właśnie z rolnictwa i rybołówstwa. Wobec tego nasuwa się pytanie, czy rzeczywiście rząd Japonii dążąc do uczestnictwa w TPP, którego przyjęcie zdestabilizuje sytuację rodzimych rolników, troszczy się o odbudowę życia na dotkniętych klęską obszarach?

anty TPP

Na pierwszy rzut oka, dzięki akcesji do TPP, konsumenci uzyskają korzyść w postaci dostępu do tanich produktów. Ale przypomnijmy sobie, co od dziesięcioleci jest największą bolączką japońskiej gospodarki? Deflacja! Czyli TPP przyczyni się do jej dalszej eskalacji.  Wytwórcy rodzimi będą mniej zarabiać, to będą redukować koszty i w efekcie ulegnie nasileniu tendencja do relokacji przemysłu wytwórczego za granicę.

zniszczenie polskiego przemysłu

Czyli TPP załatwi dwa w jednym: degradację rolnictwa w połączeniu z deindustrializacją kraju. A to już przyniesie bezrobocie na nieznaną dotąd skalę!

Ale to jeszcze nie wszystko…

 

sobota, 03 listopada 2012

Dokładnie rok temu, w listopadzie 2011, rząd japoński, podczas odbywającego się na Hawajach szczytu APEC,  zadeklarował wolę rozpoczęcia rozmów na temat przyłączenia Japonii do TPP (Trans Pacific Partnership).

TPP transpacyficzny pakt o wolnym handlu

 TPP jest projektem zmierzającym do rozwoju wolnego handlu. Jako główne narzędzie postuluje całkowite zniesienie barier celnych pomiędzy członkami sojuszu. Oczywiście, projekt ten nie jest realizowany potajemnie (jak ACTA w Polsce), społeczeństwo japońskie jest informowane o pracach nad TPP.
Zastanawia mnie tylko, czy jest informowane rzetelnie?  Wszystkie strony: japoński rząd, świat finansów i mass media są bardzo przychylne projektowi. Prawie nigdzie, na oficjalnych stronach, nie znalazłem informacji o ewentualnych negatywnych konsekwencjach przystąpienia do paktu. Czyżby był on faktycznie taki idealny!?

prawda

A więc wczytałem się głębiej w to, co piszą media. I cóż widzę? Zgroza! Całkowity brak argumentów merytorycznych! Dziennikarze posługują się narracją emocjonalną, sloganami o dużym stopniu ogólności, typu: „Wolny handel jest ideą, którą podziela cały świat” (a może podzieliła świat, bo na wolnym handlu jedni korzystają a drudzy tracą – patrz Grecja a Niemcy?), „Nie ma innej drogi w świecie ekonomii, który podlega procesowi globalizacji” (a może totalna globalizacja wcale nie jest najlepszą drogą – patrz efekt motyla w ekonomii?), „Nacisk ze zewnątrz w postaci TPP wymusi podjęcie potrzebnych reform strukturalnych w japońskim przemyśle” (Czyli jakich? Zniszczenie środowiska naturalnego jak w Chinach? Likwidacja fabryk i przeniesienie produkcji za granicę – bo taniej?).

propaganda

Naprawdę warto porzucić ten bezmyślny entuzjazm na rzecz analizy faktów! Od razu dostrzeżemy ryzyko płynące z udziału Japonii w pakcie. Stawka, którą Japonia może stracić jest bardzo wysoka!

kryzys